Vetenskapsområdet KoF24

Vad ska göras inom KoF24?

Uppsala universitet genomgör under 2024 en utvärdering av sin forskning under namnet Kvalitet och förnyelse 2024 (KoF24). Det mesta av utvärderingarna görs decentraliserat av de olika vetenskapsområdena och fakulteterna inom ramen för en universitetsgemensam modell.

Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap är det huvudsakliga arbetet med Kof24 delegerat till fakulteterna. Samtliga fakulteter genomför en utvärdering av sin forskning och sina forskningsmiljöer utifrån sina egna förutsättningar.

Varför gör vi KoF24?

Utvärderingen ska stärka universitetets förmåga att bedriva forskning av högsta kvalitet och relevans för att kunna bidra till att göra skillnader i samhället. Genom ökade insikter om egna styrkor och svagheter ökar också universitetets möjligheter att agera utifrån dem för att göra forskningen ännu bättre.

Hur ska KoF24 genomföras inom vetenskapsområdet?

På vetenskapsområdet har varje fakultet en egen modell för att genomföra KoF24. Detta för att skapa en utvärdering som är så välanpassad till forskningsverksamheten som möjligt så att chansen att få användbara resultat ökar. Fakulteterna ansvarar för utvärderingens lokala utformning, via bedömarpaneler eller benchmarking mot erkänt starka forskningsmiljöer. Samtliga fakulteter gör också en självvärdering. Området utgör en arena för samarbete och samråd kring de fakultetsdrivna utvärderingarna.

Övergripande tidsplan

Septemberdecember 2023

  • Beslut om modell för utvärdering för respektive fakultet.
  • Beslut om panelmedlemmar till bedömarpaneler.
  • Modeller för remisser, eventuella mallar för rapporter utarbetas.

2024

  • Självvärdering vid institutioner under våren 2024.
  • Sammanställt underlag skickas till panelerna.
  • Panelbesök under hösten 2024.
  • Sammanställning av rapporter (november–februari 2025).

2025

  • Rapport från KoF24 till rektor från respektive fakultet (mars).
  • Rektors forskningsutvärderingskonferens för hela Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin