Forskningsetisk utbildning

Utbildning för doktorander

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Fristående kurser

God och dålig vetenskap (10 hp)

Utbildning för studenter

Utbildningen för studenter uppdelad per institution.

Forskningsetik (5hp), institutionen för freds- och konfliktforskning

Kurser för handledare och lärare

För handledare och lärare vid universitetet erbjuder universitetspedagogiska enheten kurser som har inslag av forskningsetisk fördjupning.

 • Inom Högskolepedagogisk grundkurs finns ett moment om akademisk hederlighet, fusk och plagiering. I det momentet behandlas definitioner av fusk och plagiat och idéer om hur lärare kan stödja studenter i att utveckla färdigheter som motverkar risken att anklagas för plagiering.
 • Fusk och plagiat är en viktig del av kursen Examination, bedömning och återkoppling där stor vikt läggs vid att skapa medvetenhet kring hur fusk och plagiering kan förebyggas och motverkas i utbildning.
 • På kursen Handledning av doktorander finns ett pass om god forskningssed och etik. Passet innehåller diskussioner om forskningsfusk och plagiering. Det finns också ett pass med analyser av kursdeltagarnas egna praktikfall där olika forskningsetiska frågeställningar adresseras.

Alla universitetspedagogiska enhetens kurser med fördjupning i forskningsetik för handledare och lärare

Handledning av doktorander inom teknik och naturvetenskap

Kursen rekommenderas för alla biträdande handledare inom teknik och naturvetenskap som saknar tidigare handledarutbildning. Handledare från annan fakultet som handleder teknat-doktorand kan antas i mån av plats. Kursen motsvarar 2 heldagar och ges en gång per termin av avdelningen för kvalitetsutveckling. För varje kurstillfälle finns 26 platser.

Kurs för biträdande handledare inom teknik och naturvetenskap: Supervisor Training within Faculty of Science and Technology

Utbildningsmoduler inom forskningsetik
– som erbjuds verksamheter vid Uppsala universitet

Inom ramen för Projektet Utveckling av utbildningar i forskningsetik som drevs på rektors uppdrag under 2020, så utvecklades kursmoduler riktade till doktorander, studenter, handledare, chefer och administrativ personal vid universitetet. Projektet har använt en innovativ pedagogisk modell som förenar webbaserad undervisning med interaktiva moment där läraktiviteter och seminarier kan förenas. Modellen bygger på ämnesgemensamma moduler och ämnesspecifika kursinslag.

Inom ramen för projektet har en rad moduler utvecklats och dessa uppdateras och vidareutvecklas på löpande basis. Modulerna kan användas inom kurser på grundläggande och fördjupningsnivå samt för handledarutbildning, men även för olika behovsstyrda skräddarsydda kurser eller som inslag på institutionsdagar eller forskargruppsmöten exempelvis.

Ett exempel på utbildning som utvecklats är Uppsala Universitets obligatoriska utbildning i forskningsetik för nyanställda lärare och forskare inom medicin och farmaci.

Modulerna är tematiskt indelade och kan kombineras utifrån behov och inriktning. I det följande listas de som utgör stommen.

Moduler för grundkurser

 • Introduktion i forskningsetik: vad är forskningsetik, god forskningssed.
 • Forskningsetik i planeringen av forskningsprojekt: etiska överväganden, metoder, etikprövning och andra tillstånd, intressekonflikter, jäv och sponsring, datahanteringsplan.
 • Forskningsetik i utförandet av forskningsprojekt: att forska på människor, informerat samtycke, att forska på patienter, internetforskning, insamling, hantering och lagring av forskningsdata, fabricering och förvanskning, samarbete.
 • Forskningsetik vid publiceringen och presentationen av forskningen: publiceringsetik, rovtidskrifter, medförfattarskap, att undvika plagiering och självplagiering, introduktion till peer review.
 • Att vara forskare vid en svensk myndighet: lärarundantaget, offentlighetsprincipen, sekretess, arkivlag, tryckfrihet, meddelarfrihet.
 • Relation till det omgivande samhället: samverkan, forskare i media, expertrollen, forskning som väcker hot, ansvar gentemot finansiärer.
 • Att anmäla oredlighet och andra avvikelser: vad oredlighet och andra avvikelser från god forskningssed, riktlinjer, anmälningsprocessen, förebyggande arbete.

Moduler för fördjupningskurser

 • Fördjupning i forskningsetik: introduktion, centrala forskningsetiska principer, teorier och argument, områdesspecifik fördjupning (medfarm, teknat, humsam), forskningsetiken ur ett historiskt perspektiv.
 • Forskningsdilemman, fördjupning i olika centrala teman (intressekonflikt, jäv och sponsring, informerat samtycke, etikprövning och andra tillstånd, datahantering, samarbete).
 • Etisk publicering (rovtidskrifter – sökning i databaser, medförfattarskap, publiceringsetik och salamipublicering – fördjupning, självplagiering, peer review).

Särskilda moduler för handledare

 • Forskningsetik för handledare.
 • Handledarens roll och relation till doktoranden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin