Oredlighet i forskning

Så hanteras anmälningar om oredlighet i forskning

Från den 1 januari 2020 regleras frågor om oredlighet i forskning av lagen Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Enligt den nya lagen ska anmälningar om oredlighet i forskning (FFP – fabricering, förfalskning och plagiering) utredas av en särskild nationell nämnd, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Nämnden är placerad Uppsala, i Etikprövningsmyndighetens lokaler.

Vid Uppsala universitet finns numera Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed, NUAF. Nämnden är ett stöd till rektor i frågor som rör bl.a. avvikelser från god forskningssed och i att ta ställning till vilka anmälningar om oredlighet som bör överlämnas till den nationella nämnden. Universitetet har mot bakgrund av den nya lagen infört riktlinjer som ska säkerställa universitetets efterlevnad av de nya bestämmelserna, UFV 2019/1612.

Personer som kan ge stöd, råd och information om god forskningssed och etikprövning till institutionsledningar och forskare:

Kontakt

NUAF ska enligt riktlinjerna understödjas av en tjänsteman vid universitetsförvaltningen, för närvarande personal från juridiska avdelningen.

För att komma i kontakt med NUAF kan du skicka ett meddelande till: nuaf@uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin