Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten - inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet

Gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom alla ingenjörs- utbildningar och tekniska kandidat- och masterutbildningar. Riktlinjerna är ett komplement till kursplanerna.

Riktlinjerna är fastställda av Tekniska utbildningsnämnden. Denna version ersätter tidigare riktlinjer (TEKNAT 2003/21, TEKNAT 2008/326 och TEKNAT 2012/4).

Syfte

Huvudsyftet med dessa riktlinjer är att kvalitetssäkra de olika programmens examensarbeten och att garantera studenternas rättssäkerhet. Kvalitetssäkringen gäller både på program- och institutionsnivå.

Sammanfattning av gemensamt regelverk för de tekniska programmen vid Uppsala universitet

 • Till varje examensarbete ska det finnas en examinator, en ämnesgranskare och minst en handledare.
 • Grundregeln är att minst två personer deltar i bedömningen av varje examensarbete.
 • Handledare och ämnesgranskare måste vara två olika personer.
 • Ämnesgranskare och examinator måste vara två olika personer.
 • Handledare och examinator kan vara samma person.
 • Föreskrifter för enskilda program ska göras inom ramen för dessa riktlinjer och ansvarig för att detta sker är programansvarig.
 • Om flera studenter samarbetar om ett examensarbete krävs att varje student genomför en egen muntlig redovisning av arbetet och då tydligt anger sin egen arbetsinsats. Varje students arbetsinsats ska även redovisas i de skriftliga rapporterna/den skriftliga rapporten.
 • Muntlig redovisning i närvaro av examinator och ämnesgranskare är obligatorisk. Presentationerna organiseras och schemaläggs av examinatorn.
 • Enheten för studentservice ansvarar för att samla information om examensarbeten på en hemsida för studenter och att hålla den uppdaterad. Kompletterande information kan finnas på programmens egna sidor.
 • Sekretessbelagda examensarbeten ska arkiveras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).
 • Kursen Examensarbete ska utvärderas och svaren ska sammanställas en gång årligen. Gemensam utvärderingsmall rekommenderas och programansvariga ansvarar för sammanställningen samt publikation på fakultetens portal för kursvärderingar.

Bakgrund

Enligt högskoleförordningen ska ett examensarbete alltid ingå i en examen och det ska normalt avsluta utbildningen. Examensarbetet är en omfattande kurs som normalt genomförs individuellt men alltid examineras individuellt. Det är därför av särskilt vikt med tydliga rutiner och ansvarsfördelningar med syftet att säkerställa att samtliga godkända studenter uppfyller givna kursmål.

Examensarbetens form och utförande

Riktlinjer och föreskrifter

Dessa riktlinjer innebär en enhetlig hantering av examensarbeten på samtliga tekniska utbildningsprogram vid Uppsala universitet. Enhetliga rutiner med en tydlig ansvarsfördelning är särskilt viktiga för de som handleder och ämnesgranskar examensarbetare från olika program.

All examination är i rättsligt avseende ”myndighetsutövning mot enskild”. Riktlinjerna är därför utformade för att säkerställa studenternas rättssäkerhet.

Det är viktigt att ett examensarbete präglas av teknisk relevans för det program där examensarbetet ingår. Därför kan det finnas särskilda föreskrifter. Dessa ska utföras inom ramen för TUNs riktlinjer. Ansvarig är programansvarig.

Särskilda föreskrifter för programmen ska alltid vara länkade från fakultetens informationssida för examensarbeten på de tekniska programmen vid Uppsala universitet. Fakultetens informationssida ska hållas uppdaterad och utvecklas efter studenternas och programmens behov. Ansvarig för informationssidan är enhetschefen på Enheten för studentservice.

Plats för utförande samt tillgodoräknanden

Examensarbeten kan genomföras på institutioner, vid andra lärosäten, vid företag, myndigheter och andra arbetsplatser, inom eller utom Sverige.

Riktlinjen är att studenten ska vara registrerad vid Uppsala universitet eller SLU. Institutioner ska medverka i ämnesgranskning och handledning av examensarbeten. Institutionerna ska även anslå möjliga examensarbeten och vägleda studenterna till lämpliga examensarbeten. Om examensarbetet utförs vid annat lärosäte inom eller utom Sverige kan programansvarig tillgodoräkna examensarbetet om det finns särskilda skäl.

Avtal för externa examensarbeten

Om student eller projektägare ser ett behov av att ett avtal upprättas vid ett externt examensarbete, alltså ett examensarbete som görs med en projektägare utanför Uppsala universitet, finns exempel på samarbetsavtal att tillgå vid universitet.

Det är viktigt att studenten inte genom ett sådant avtal förvägras möjligheten att presentera sitt arbete under examinationen.

Sekretess på examensarbeten

Grundregeln är att examensarbeten inte ska vara konfidentiella. Inom tex företag, myndigheter och andra organisationer kan det i vissa fall finnas behov av att examensarbeten är konfidentiella. Här kan man behöva göra skillnad på om det är själva rapporten som kan behöva göras konfidentiell eller om det gäller information som delas under arbetets gång, till exempel för att studenten vistas på företaget. Tydlig information måste ges till alla inblandade och ett avtal ska vara undertecknat innan projektet inleds. När arbetet är slutfört ska den tid som omfattas av konfidentialitet omprövas och vid behov ska avtalet uppdateras eller hävas. I vissa fall kan konfidentialitet undvikas om examensarbetet inte publiceras offentligt på internet och bibliotek. Alla rapporter arkiveras i DiVA. Vid konfidentialitet är rapporterna inte sökbara externt under den tid som avtalats. Det finns rutiner för att hantera frågor som berör utlämnande av sekretessbelagd handling. Här finns ett förslag på avtal med företag. Det är viktigt att studenten inte riskerar att inte kunna presentera sitt arbete som planerat.

Avtal för interna examensarbeten

Student som gör sitt examensarbete vid Uppsala universitet kan skriva ett avtal med berörd projektägare, detta för att skydda sig vid komplikationer som kan uppstå under arbetets gång. Dessa avtal reglerar frågor som berör arbetsförhållanden, tillgång till materiel, äganderätt till resultat, delaktighet i publikationer om resultaten används, hur/när examensarbetet publiceras i DiVA, mm. Ett exempel på avtal ligger som Bilaga 1 i detta dokument. För examensarbeten utförda inom forskargrupper vid universitetet kan det i vissa fall finnas behov av att behandla examensarbeten konfidentiellt för att skydda resultat som kan leda till patent eller för att resultaten ska användas i en kommande publikation. Det finns inte stöd i sekretesslagen för detta förfarande varför det är extra viktigt att det finns undertecknade avtal mellan projektägare och student. Det kan till exempel gälla att arbetet varken läggs allmänt tillgängligt på nätet (till exempel publiceras i DiVA) eller att den skrivna rapporten inte sprids förrän viss tid har gått efter godkännandet. Alla restriktioner ska dock släppas senast tre år efter godkännandet. Studentens redovisning får inte fördröjas för att skydda resultaten.

Krav på självständighet

Examensarbetet är ett självständigt arbete. Detta utesluter inte att två studenter (eller för Entreprenörskolan max tre studenter) kan samarbeta om en större uppgift men rapporten/rapporterna ska då tydligt redovisa de medverkandes arbetsinsatser tillräckligt väl för att möjliggöra individuell examination. Det krävs att varje student genomför en egen muntlig redovisning av arbetet och då tydligt anger sin egen arbetsinsats.

(Redovisningarna kan vara vid samma tillfälle).

Ansvar för anskaffning av examensarbete

I normalfallet är det studenten själv som ansvarar för att finna en lämplig uppgift till sitt examensarbete. Uppgiften ska godkännas av examinator. Om en student, som är antagen till ett utbildningsprogram och som uppfyller behörighetskraven för examensarbete, inte lyckas hitta något relevant examensarbete ska examinator/koordinator hjälpa till att ta fram ett examensarbete och en handledare.

Examensarbeten som utförs inom Entreprenörskolan i Uppsala

Entreprenörskolan kan ersätta sista året inom civilingenjörsprogrammen. Platsantalet är begränsat. Studenterna inom Entreprenörskolan i Uppsala genomför sitt examensarbete inom ramen för ett större projekt. Arbetets omfattning ska motsvara 30 hp för varje enskild student.

Examensarbetet ska ha teknisk relevans för aktuellt program/inriktning, vilket bedöms av examinator för berört program. Studenten ska registreras på kurskoden för civilingenjörs-programmets ordinarie kurs Examensarbete. Examinator för berört program skall i förväg bedöma studentens projektplan för att kunna ta ställning till om arbetet kan godkännas som examensarbete inom berört program. Det är programmets examinator som utser ämnesgranskare och handledare och som därför ska underteckna de avtal som skrivs med berörda företag.

Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter

Till varje examensarbete ska det finnas en examinator, en ämnesgranskare och minst en handledare. Dessa olika roller beskrivs kort nedan och deras uppgifter beskrivs mer i detalj i Bilagorna 4-6.

Examinator

Examinator i högskoleförordningens mening är ytterst ansvarig för kursen Examensarbete och utses på samma sätt som övriga betygsbestämmande lärare. Examinator för kursen Examensarbete är normalt programansvarig alternativt utses på förslag från denne. Examinatorn kan delegera delar av sina arbetsuppgifter till en eller flera koordinatorer. Detta fritar inte examinatorn från det övergripande ansvaret.

Ämnesgranskare

Ämnesgranskaren är vetenskapligt ansvarig för att examensarbetet håller tillräckligt hög nivå för att kursmålen ska uppfyllas. Samtliga examensarbeten görs inom huvudområdet teknik eller det huvudområde som respektive program har. Det innebär bland annat krav på teknisk relevans och att arbetet ska kunna sättas in i ett tekniskt sammanhang. Uppgiften för examensarbetet ska dessutom passa ihop med programmets mål och programmets egna riktlinjer för vad som är lämpliga examensarbeten. Då ämnesgranskare utses ska kompetens vara avgörande och inte institutionstillhörighet. Ämnesgranskaren ska vara anställd vid ett lärosäte.

För examensarbeten inom civilingenjörsprogrammen ska ämnesgranskaren normalt vara en disputerad lärare eller forskare och om inte särskilda skäl föreligger vara anställd vid Uppsala universitet eller SLU. För högskoleingenjörsprogrammen behöver ämnesgranskaren inte vara disputerad om personen ändå är den som bäst uppfyller programmets krav på sakkunnighet. Ämnesgranskaren kan ta råd av ämneskunniga personer inom och utom institutionen.

Uppdrag som ämnesgranskare för en enskild student gäller maximalt 18 månader för examensarbeten omfattande 45 hp, 12 månader för examensarbeten omfattande 30 hp och 9 månader för examensarbeten omfattande 15 hp.

Krav på examinationen

Grundregeln är att minst två personer deltar i bedömningen av varje examensarbete. Därutöver gäller att:

 • Handledare och ämnesgranskare måste vara två olika personer.
 • Ämnesgranskare och examinator måste vara två olika personer.
 • Handledare och examinator kan vara samma person.

Krav på muntlig redovisning och opposition

Muntlig redovisning under närvaro av examinator, ämnesgranskare och opponent är obligatorisk. Redovisningarna organiseras och schemaläggs av examinatorn. Varje student ska vidare opponera på ett examensarbete, normalt inom samma program. Oppositionen organiseras av examinator. Normalt sker redovisningen vid UU och är offentlig.

För konfidentiella examensarbeten ska muntlig redovisning och opposition ske inom ramen för gällande samarbetsavtal med projektägaren. Muntlig redovisning för examinator och ämnesgranskare ska alltid ske. Öppen redovisning och möjligen opposition av delar av rapporten rekommenderas.

Om examensarbetet inte kan bli godkänt eller inte blir klart i tid

Vid underkännande av ett examensarbete ska skriftlig motivering ges, normalt med angivande av vad studenten behöver göra ytterligare för att kunna bli godkänd. Vid underkänt examensarbete kan på begäran av studenten en andra bedömning göras av kursens andra betygssättande lärare.

Om ett examensarbete överstigit sina planerade tidsramar med marginal (ej är färdigt inom 11 månader på heltid för Examensarbete 45 hp, 7 månader på heltid för Examensarbete 30 hp respektive 4 månader på heltid för Examensarbete 15 hp), eller om konflikter uppstår, ska examinatorn ta kontakt med studenten/ämnesgranskaren /handledaren och föreslå åtgärder. Om examensarbetet ej är färdigt inom 18 månader (45 hp), 12 månader (30 hp) eller 9 månader (15 hp) ska en omregistrering till kursen göras om studenten ska fortsätta med sitt examensarbete. Ny tid- och projektplan ska fastställas och handledare och ämnesgranskare ska utses på nytt (kan vara desamma som tidigare).

Plagiatgranskning

Uppsala universitet använder antiplagieringstjänsten Urkund. Ämnesgranskaren ger studenten klartecken och e-postadress när examensarbetet är klart att skicka in via Urkund. Den granskade rapporten kommer då till ämnesgranskaren.

För sekretessbelagda examensarbeten görs motsvarande granskning av berörda personer på företag respektive institution.

Publicering och arkivering

Alla examensarbeten ska registreras (arkiveras) i DiVA efter att arbetet godkänts av examinatorn. Det rekommenderas starkt att rapporter som inte är sekretessbelagda eller har fördröjd publiceringstid även publiceras i DiVA, dvs blir publikt, då detta ökar spridningen och synligheten av arbetet. Studenten avgör om rapporten publiceras i DiVA. Uppgifterna registreras av studenten enligt instruktion och den slutgiltigt godkända rapporten, inklusive titel- och abstractsida enligt givna mallar, laddas upp. Rapporten ska vara i PDF-format.

Övriga anvisningar

Bilaga 1: Exempel på förbindelse för interna examensarbeten

Bilaga 2: Arbetsuppgifter och ansvar för examinator på examensarbete

Bilaga 3: Arbetsuppgifter och ansvar för ämnesgranskare på examensarbete

Bilaga 4: Arbetsuppgifter och ansvar för handledare på examensarbete

Bilaga 5: Blankett för ansökan om examensarbete

Bilaga 6: Kursmålsblankett (nio stycken) Bilaga 7: Checklista för studenter

 

Bilaga 1

Förbindelser internt examensarbete inom tekniska program vid Uppsala universitet

§1 Denna förbindelse gäller för:

Studentens namn, nedan kallad Studenten

Personnummer

 

 

Forskargruppens ledare, nedan kallad Projektägaren

Personnummer

 

 

§2 Studenten ska under examensarbetet delta i arbetet vid forskargruppen………………..

§3 Under examensarbetet gäller de riktlinjer som är fastställda för de tekniska programmen och finns på https://www2.uu.se/student/fakultet/teknisknaturvetenskapliga/examensarbete

§4 Projektägaren åtar sig att samarbeta med Studenten i enlighet med de krav som närmare regleras i projektbeskrivningen. Parterna är medvetna om att samarbetet ska utmynna i en av Studenten författad skriftlig rapport.

§5 Projektägaren skall informera Studenten om de säkerhetsföreskrifter som gäller hos Projektägaren.

§6 Studenten är medveten om att han/hon kan få tillgång till information som upphovsmannen/männen betraktar som en värdefull tillgång, vars värde är beroende av att den inte avslöjas. Sådan information skall vara konfidentiell.

Studenten förbinder sig att såväl under sin tid vid forskargruppen som under … (maximalt tre (3)) år därefter icke utan ägaren till informationens tillstånd lämna ut eller sprida konfidentiell information. Studenten är medveten om att detta kan komma att påverka tidpunkten för publicering i den öppna databasen DiVA.

Det ovanstående gäller inte sådan information som

 • vid mottagandet bevisligen var allmänt känd eller som därefter utan brott mot detta avtal blivit allmänt känd;
 • Studenten vid mottagandet bevisligen redan var i besittning av;
 • Studenten på lagligt sätt bevisligen erhållit från tredje man utan sekretessplikt;
 • utvecklats oberoende av Projektägarens uppgifter.

§7 Studenten förbinder sig att på uppmaning av Projektägaren återlämna konfidentiell information, utan att behålla några kopior därav.

§8 Studentens medverkan vid eventuell publicering av resultat skall regleras i separat överenskommelse.

§9 Äganderätt till resultat tillkommer den som genererar dem.

§10 Studenten äger rätt att utnyttja sina resultat för egen utbildning och forskning.

§11 Den skriftliga rapporten skall göras tillgänglig för examination.

§12 Den skriftliga rapporten arkiveras av Uppsala universitet.

Denna förbindelse är upprättat i två exemplar, varav Projektägaren och Studenten har tagit var sitt.

Uppsala den……………………………….

Underskrift Studenten

 

 

Namnförtydligande

Underskrift Projektägaren

 

 

Namnförtydligande

Bilaga 2

Arbetsuppgifter och ansvar för examinator på examensarbeten inom de tekniska utbildningarna

Examinator är ytterst ansvarig för kursen Examensarbete och utses årligen av tekniska utbildningsnämnden (TUN) samtidigt som övriga betygsbestämmande lärare. Normalt är den programansvarige även examinator för programmets examensarbeten. I annat fall utses examinator på förslag från programansvarig. Examinatorn kan delegera delar av sina arbetsuppgifter till en eller flera koordinatorer. Detta fritar inte examinatorn från det övergripande ansvaret.

Samtliga examensarbeten görs inom huvudområdet teknik eller det huvudområde som respektive program har. Det innebär bland annat krav på teknisk relevans och att arbetet ska kunna sättas in i ett tekniskt sammanhang. Uppgiften för examensarbetet skall dessutom passa ihop med programmets mål och programmets egna riktlinjer för vad som är lämpliga examensarbeten.

I syfte att säkerställa en hög kvalitet på examensarbetena inom programmet har examinator ett övergripande ansvar för:

 • information om examensarbeten till studenterna
 • regelbunden kontakt med institutioner, ämnesgranskare och studenter
 • att följa gemensamma riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom ingenjörsprogrammen
 • att ta fram kandidater till olika priser t ex lilla Polhemspriset.

Examinatorns uppgifter i samband med ett visst examensarbete:

 1. Kontrollera studentens behörighet och bedöma om föreslagen uppgift är lämpad för det aktuella programmet.
 2. Utse ämnesgranskare och handledare samt ansvara för att det skrivs ett samarbetsavtal alternativt förbindelse med studenten och projektägaren. Är rapporten konfidentiell ska avtal om detta finnas.
 3. Godkänna studentens projektplan, kontrollera att det finns en avprickad kursmålsblankett samt registerutdrag som styrker behörigheten. Ansvar för att lämna in underskriven blankett för ansökan om examensarbete och underlag för registrering i Uppdok på kursen Examensarbete.
 4. Godkänner eventuell revision av tid- och projektplan.
 5. Organiserar och examinerar studentens opposition på annan students examensarbete.
 6. Organiserar och examinerar den muntliga redovisningen efter samråd med ämnesgranskaren.
 7. Godkänner slutversionen av den skrivna rapporten efter tillstyrkan av ämnesgranskaren.
 8. Ansvarar för att studenten laddar upp sin rapport i DiVA och för att meddela Enheten för studentservice när arbetet är klart för arkivering i DiVA samt för rapportering i Uppdok. Rapporter som ej är sekretessbelagda eller har fördröjd publiceringstid ska, om studenten samtycker, även publiceras där.
 9. Ansvarar för att det, i förekommande fall, efter slutfört examensarbete görs en omprövning vad gäller den tid som sekretessen omfattar.
 10. Tar kontakt med student/ämnesgranskare/handledare om något går fel, t ex om arbetet ej är färdigt inom elva månader på heltid för Examensarbete 45 hp, sju månader för Examensarbete 30 hp respektive fyra månader för Examensarbete 15 hp, eller om konflikter uppstår, samt föreslår åtgärder.

Bilaga 3

Arbetsuppgifter och ansvar för ämnesgranskare på examensarbeten inom de tekniska utbildningarna

Samtliga examensarbeten görs inom huvudområdet teknik eller det huvudområde som respektive magister-/masterprogram har. Det innebär bland annat krav på teknisk relevans och att arbetet ska kunna sättas in i ett tekniskt sammanhang. Då ämnesgranskare utses ska kompetens vara avgörande och inte institutionstillhörighet. Uppdrag som ämnesgranskare för en enskild student gäller maximalt 18 månader för examensarbeten omfattande 45 hp, 12 månader för examensarbeten omfattande 30 hp och 9 månader för examensarbeten omfattande 15 hp.

För examensarbeten inom civilingenjörsprogrammen skall ämnesgranskaren normalt vara en disputerad lärare eller forskare och om inte särskilda skäl föreligger vara anställd vid Uppsala universitet eller SLU.

För högskoleingenjörsprogrammen kan även en adjunkt vid Uppsala universitet vara ämnesgranskare. Ämnesgranskaren kan ta råd av ämneskunniga personer inom och utom institutionen.

Rent praktiskt utgör ämnesgranskaren ett stöd för studenten/handledaren, för att säkerställa att examensarbetet håller hög kvalitet.

Ämnesgranskarens uppgifter i samband med ett visst examensarbete:

 1. Granska och om nödvändigt föreslå revisioner i förslaget till projektplan (innehållande uppgiftsbeskrivning, metod och tidsplan) och tillstyrker arbetsuppgiften med avseende på relevans, omfattning och djup samt undertecknar ansökan innan registreringen till kursen sker.
 2. Gå igenom kursmålsblanketten med studenten.
 3. Vid behov föreslå revidering av den preliminära projektplanen senast 5 veckor efter påbörjat arbete och hålla kontakt med studenten och handledaren enligt denna.
 4. Tillsammans med studenten bestämma när ni ska ha kontakt under arbetets gång och hur kontakten ska Uppdatera sig om studentens arbete minst en gång i månaden.
 5. Gå igenom den preliminära skriftliga rapporten med studenten.
 6. Påtala för studenten om språket i rapporten är i behov av korrigering på en nivå som överstiger ämnesgranskarens och handledarens uppdrag och informerar tidigt om att det går att få hjälp på Språkverkstaden.
 7. Vetenskapligt granska och tillstyrka den preliminära skriftliga rapporten.
 8. Ge studenten klartecken att skicka in rapporten till ämnesgranskaren via Urkund och därefter klartecken för muntlig presentation.
 9. Skicka rapporten vidare till examinator och kontakta Enheten för studentservice som skickar blanketten för ansökan om examensarbete till ämnesgranskaren för underskrift och vidaresändning till examinatorn.
 10. Tillsammans med studenten gå igenom kursmålsblanketten och underteckna den.
 11. Delta i och i samråd med examinatorn bedöma den muntliga presentationen.
 12. Tillstyrka den slutliga versionen av den skriftliga rapporten och skicka den vidare till examinatorn.
 13. Samråda med examinator om arbetet inte är klart efter elva månader på heltid för Examensarbete 45 hp, sju månader för Examensarbete 30 hp respektive fyra månader för Examensarbete 15 hp.

Bilaga 4

Arbetsuppgifter och ansvar för handledare på examensarbeten inom de tekniska utbildningarna

En formellt ansvarig handledare utses för varje enskilt examensarbete. Handledaren åtar sig ansvaret för att studenten får handledning under examensarbetet.

Uppdrag som handledare för en enskild student gäller maximalt 18 månader för examensarbeten omfattande 45 hp, 12 månader för examensarbeten omfattande 30 hp och 9 månader för examensarbeten omfattande 15 hp men kan därefter förnyas vid behov om de inblandade vill.

Handledaren för ett visst examensarbete

 1. upprättar i samråd med studenten en preliminär projektplan för examensarbetets genomförande samt undertecknar blanketten för ansökan om examensarbete innan registreringen till kursen sker.
 2. uppdaterar projektplanen tillsammans med studenten och ämnesgranskaren senast 5 veckor efter påbörjat arbete.
 3. ansvarar för att organisera och effektuera den löpande handledningen på lämpligast möjliga sätt så det hjälper studenten att föra arbetet framåt och att hålla tidsplanen.
 4. är verksam vid den arbetsplats där arbetet utförs och har kompetens inom det aktuella området.
 5. ser till att studenten blir insatt i organisation, krav på dokumentation, nödvändiga rutiner och säkerhetsaspekter som gäller för arbetsplatsen.
 6. bistår och uppmuntrar studenten i strävan till självständighet och eget ansvar för olika aspekter av kunskapssökandet.
 7. kontaktar ämnesgranskaren om problem uppstår.
 8. är behjälplig vid skrivandet av rapporten och ger fortlöpande synpunkter på denna, såväl innehåll som språk och utformning. Har studenten uppenbara problem med skriftlig framställning kan handledaren rekommendera studenten att söka hjälp hos Språkverkstaden (på UU). Handledaren bör i dessa fall även kontakta ämnesgranskaren för kännedom.
 9. är välkommen att delta vid studentens presentation av examensarbetet.
 10. samråda med examinator om arbetet inte är klart efter elva månader på heltid för Examensarbete 45 hp, sju månader för Examensarbete 30 hp respektive fyra månader för Examensarbete 15 hp.

Bilaga 5

Ansökan om examensarbete

Se länk till blankett nedan, "PDF - Bilaga 5".


Bilaga 6.

Kursmålsblankett för civilingenjörsexamen

Se länk till blankett nedan, "PDF - Bilaga 6".

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin