Universitetsbibliotekets rutin för publicering av doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser

Rutiner för publicering av doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser vid Uppsala universitet

Dessa rutiner ansluter till punkt 3 och 8 i rektorsbeslut från maj 2002 om digital publicering av avhandlingstrycket (UFV 2002/779).

Doktorsavhandlingar

Avhandlingar som läggs fram vid Uppsala universitet är en viktig del av lärosätets forskningsresultat och utgör även grunden för examinering av utbildning på forskarnivå. För att underlätta spridning av forskningsresultat och för att möjliggöra granskning inför disputation publiceras avhandlingar öppet tillgängligt i digital form.

Avhandlingar hanteras inför publicering av universitetsbibliotekets enhet för avhandlingsproduktion och ges ut inom någon av de serier som ingår i universitetets utgivningsverksamhet. Författaren behåller upphovsrätten till sin text oavsett format och universitetet erhåller ett publiceringstillstånd.

Digital version

Monografi- och sammanläggningsavhandlingar registreras i universitets plattform för digital publicering och registrering av publikationer (DiVA). Den fullständiga texten registreras och publiceras öppet tillgängligt senast tre veckor före disputationsdatum (jfr UFV 2022/728, punkt 9). Uppladdning av texten i DiVA säkerställer även långtidsbevarande av avhandlingen, se UFV 2021/1433.

För sammanläggningsavhandlingar gäller att sammanfattningen (kappan) publiceras öppet tillgängligt. Även ingående delarbeten (tidskriftsartiklar, konferensbidrag, patent eller annat) registreras och arkiveras i DiVA. Redan publicerade delarbeten görs öppet tillgängliga i DiVA när upphovsrätten så tillåter. För de delarbeten som utgörs av opublicerade manuskript avgör författarna själva om dessa publiceras öppet tillgängligt eller bara arkiveras i DiVA.

Om särskilda skäl föreligger, exempelvis om avhandlingen innehåller konfidentiell information som omfattas av säkerhetsskydd, kan fakultetsnämnd eller motsvarande bevilja undantag från digital publicering med öppen tillgång.

Tryckt version

Tryckning av sammanläggningsavhandlingar administreras av universitetsbiblioteket. Det framställs ingen försäljningsupplaga och distribution av tryckta exemplar sköts av doktorand och institution.

Tryckning och distribution av monografiavhandlingar administreras i normalfallet av universitetsbiblioteket. Alternativt kan tryckning och distribution av monografiavhandlingar överlåtas till externt förlag eller annan utgivare.

För att möjliggöra en tillfredsställande granskning av avhandlingen före disputation ska även doktoranden överlämna det antal tryckta exemplar som efterfrågas till universitetsbiblioteket. Överlämning sker senast tre veckor före disputationsdatum, då även den digitala versionen publiceras.

Licentiatuppsatser

I de fall utbildning på forskarnivå avslutas med en licentiatexamen bör licentiatuppsatsen produceras och publiceras i digital version enligt gällande rutiner för doktorsavhandlingar och då finnas tillgänglig senast tre veckor före planerad examination. Inga tryckta exemplar behöver överlämnas till universitetsbiblioteket. Även övriga licentiatuppsatser kan registreras och publiceras öppet tillgängligt i DiVA om lämpligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin