Inköp och upphandling

Så genomför du ett inköp av varor och tjänster

Finns varan i produktwebben? Om inte, sök i Uppsala universitets avtalsdatabas eller på de statliga ramavtalen (Kammarkollegiet, avropa.se).

Saknas en vara eller ett avtal så ska du antingen göra en direktupphandling eller genomföra ett upphandlingsuppdrag. Följ processtegen.

I Produktwebben kan du beställa produkter från universitetets avtalade leverantörer. Om kategorin finns i Produktwebben så handla där.

Produktwebben

Alla produkter eller tjänster är inte upplagda i Produktwebben. Om du inte hittar det du behöver i Produktwebben, så använd i första hand universitetets övriga ramavtal.

Uppsala universitets avtalsdatabas.


Du måste var inloggad och använda VPN för att söka i avtalsdatabasen.

Om ett avtal för den vara eller tjänst du ska köpa inte finns i Uppsala universitets avtalsdatabas, använd Kammarkollegiets avtal.

Information om direktupphandling

Om det saknas avtal och det du skall köpa kostar mindre än 50.000 kr, gör en prisjämförelse mellan minst två leverantörer. Du väljer sedan själv var köpet ska göras. Dokumentation där det framgår att jämförelse har gjorts och vad man kommit fram till ska sparas på institutionen/motsvarande och kunna tas fram vid behov. Där så är möjligt ska e-faktura alltid vara betalningssätt.

Det ekonomiska ansvaret ligger hos uppdragsgivaren. Vi förutsätter att direktupphandling är förankrad, både ekonomiskt och behovsmässigt, hos prefekt/motsvarande.

Om värdet är över 50 000 kr men under 700 000 kr, blir ditt inköp en direktupphandling som ska anmälas via formuläret ELAD.

Vi tar emot din anmälan och svarar om du kan göra en direktupphandling eller inte inom 1-3 dagar.


Om det saknas avtal och inköpsvärdet är över 700 000 kr så ger du ett upphandlingsuppdrag till enheten för upphandling och inköp genom att skicka in formuläret upphandlingsanmodan.

Enheten för upphandling och inköp genomför sedan upphandlingen i samarbete med dig eller någon annan ansvarig på institutionen/motsvarande.

Vid direktupphandling av en enklare vara använd mallen avtal vara.

Vid direktupphandling av en vara som kräver intagning, installation, igångkörning, funktionskontroll och/eller utbildning använd mallen avtal installation.

Vid direktupphandling av en tjänst använd mallen avtal tjänst. Om varor ingår i upphandlingen, kopiera in relevanta avsnitt om leverans m.m. från mallen avtal vara.

I mallarna finns kommentarsrutor med instruktioner, förutsatt att granskningsfunktionen i Word är aktiverad. Kom ihåg att ta bort kommentarsfälten och att ange institutionsspecifika uppgifter i de gulmarkerade fälten före utskrift.

Bifoga Alos 05 vid köp av varor. Vid köp av IT-tjänst kontakta upphandling@uu.se för att få rätt standardavtal (ex. Avtal 90).

Kravspecifikation Word, 153 kB.

Avtal vara Word, 155 kB.

Avtal tjänst Word, 157 kB.

Avtal vara installation Word, 156 kB.

Alos 05 Pdf, 46 kB.

Utvärderingsmall Excel, 49 kB.

När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt.

Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lagen om offentlig upphandling (LOU). Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv. Direktiv utgör en viktig del i arbetet med att främja fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. Genom att följa de svenska upphandlingsreglerna uppfyller upphandlande myndigheter och enheter de skyldigheter som följer av EU-­rätten.

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, Sveriges Riksdag

Inköp sker i första hand med stöd av enheten för upphandling och inköp.

Om mer juridiskt tekniska frågor uppstår i samband med inköp kan juridiska avdelningen kopplas in och så sker regelmässigt om en upphandling överprövats.

Juridiska avdelningen stöttar även efter förfrågan med juridisk granskning av köpeavtal. Däremot tar juridiska avdelningen inte fram inköpsavtal utan det stödet lämnar enheten för upphandling och inköp.

Kontakt

Beställa varor och tjänster samt kunna ta reda på vem som har beställt:

Inköpssupport

Upphandling & direktupphandling: upphandling@uu.se
Juridiska avdelningen: juravd@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin