Svensk-kinesiskt samarbete kring hälsa och miljö

18 januari 2018

Två forskningsprojekt vid Uppsala universitet som drivs i samarbete med Kina har fått anslag från Vetenskapsrådet. Det ena projektet handlar om zoonoser, sjukdomar som överförs från djur till människa, och det andra om astma och luftföroreningar.

Åke Lundkvist, professor i mikrobiologi, forskar om
zoonoser. FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT

Åke Lundkvist, professor i mikrobiologi, leder projektet om zoonoser i samarbete med ett nationellt institut för kontroll och förebyggande av överförbara sjukdomar i Kina. Projektet ska öka kunskapen om smittämnen som sprids från djur till människa och hur miljö- och klimatförändringar påverkar smittspridningen.

­– Vi behöver bli bättre på att förstå och sia om framtidens hotande infektionssjukdomar som sprids genom till exempel insekter och gnagare, säger Åke Lundkvist.

Projektet har ett tydligt ”One Health”-perspektiv, det vill säga att människors och djurs hälsa har ett samband. Det handlar om sjukdomar som malaria, Zika och fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE), som sprids av insekter och fästingar, men också hur virus och bakterier från gnagare och fladdermöss kan smitta människor med Ebola, Lassafeber och harpest.

Centrum för zoonoser

Åke Lundkvist har länge forskat om organismer i djur som sprider sig till människor och arbetar nu med att bygga upp ett centrum för forskning om zoonoser, med ett laboratorium på BMC. Samarbetet med Kina drar igång i mars och ska sedan pågå i tre år. Forskarna kommer att leta efter nya smittämnen i både Kina och Sverige, i olika miljöer samt vid olika tidpunkter för att fånga hur temperaturväxlingar och andra förändringar av miljön spelar in.

– För detta kommer vi att utveckla nya metoder för att effektivt identifiera bakteriers och virus arvsmassa, samt infekterade djur och människors antikroppar mot dem. Vi kommer att leta efter okända och kända virus och bakterier hos fladdermöss, gnagare, fästingar och myggor, berättar Åke Lundkvist.

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Dan Norbäck, docent i arbets- och miljömedicin,
forskar om luftföroreningar och hälsa.

Det andra projektet handlar om hälsa och luftföroreningar i sju olika städer i Kina, och leds av Dan Norbäck, docent i arbets- och miljömedicin.

– Jag har jobbat med hälsoeffekter av luftföroreningar gentemot Kina i 20 år, så att få det här anslaget är ett utmärkt erkännande. Även Kina satsar mycket på forskning inom det här området, säger han.

För att undersöka kopplingen mellan luftföroreningar och sjukdomar som astma, rinit och eksem ska två stora enkätstudier ska göras bland förskolebarn och grundskoleelever i sju städer i Kina. Den ena studien är en uppföljning av en studie av förskolebarn för tio år sedan och den andra studien ska följa lågstadiebarn under två år, när det gäller sjukdomsfall, hemmiljö och luftföroreningar.

Riskfaktorer för barnens hälsa

Inom projektet, som drivs i samarbete med Fudan University, planeras också en mer detaljerad studie av skolmiljöer i Shanghai för att identifiera olika riskfaktorer för barnens hälsa. Slutligen ska två panelstudier genomföras, en i södra Kina och en i norra Kina, för att studera kortvariga effekter på luftvägarna av luftföroreningar utomhus.

– Projektet har hög relevans för folkhälsoarbetet, eftersom det omfattar hälsoeffekter av luftföroreningar i Kina. Det sker förbättringar, inte bara utomhus utan även i hemmen och i skolor. Men samtidigt ökar kvävedioxidutsläppen från trafiken och luftföroreningsnivåerna är 3–5 gånger högre än i Sverige, säger Dan Norbäck.

---

Fakta:

Vetenskapsrådet delade ut anslag på totalt 35,9 miljoner kronor till forskningsprojekt i samarbete med Kina. 12 projekt fick sina ansökningar beviljade och två av dem drivs från Uppsala universitet.

  • ”China-Sweden joint investigation on zoonotic pathogens in changing environment” leds av Åke Lundkvist i samarbete med National Institute for Communicable Disease Control and Prevention i Kina och fick ett anslag på 3 miljoner kronor.
  • ”Outdoor air pollution and indoor environment in homes and school in China”, leds av Dan Norbäck i samarbete med Fudan University och fick ett anslag på 2,9 miljoner kronor.

Läs mer:

Forskare studerar kopplingen mellan hälsa och luftföroreningar i Kina

Nu ökar kunskapen om djursmitta i Kina och Sverige