Första europeiska biobanken för forskning om bröstmjölk och läkemedel

5 juni 2019

Ett nytt europeiskt forskningsprojekt ska öka kunskapen kring läkemedelsbehandling av gravida och ammande kvinnor. För att kunna utvärdera effekten av läkemedel under graviditet och amning kommer Uppsala biobank att lagra insamlad bröstmjölk och blodprover från gravida och ammande kvinnor som använder olika läkemedel. Dessutom kommer läkemedelsplattformen UDOPP vid SciLifeLab i Uppsala att utveckla metoder för att analysera proverna.

Precis som alla andra blir kvinnor i fertil ålder sjuka. Ibland allvarligt, ibland får de kroniska sjukdomar. Även kvinnor som behöver läkemedelsbehandling vill, och blir, gravida. Idag saknas i stort sett kunskap om hur olika läkemedel påverkar fostret och det nyfödda barnet. Idag har endast cirka fem procent av medicinerna tillräcklig säkerhetsinformation för användning hos gravida eller ammande kvinnor. På grund av det väljer många att plocka bort medicinerna för säkerhets skull för att inte utsätta fostret eller det nyfödda barnet för risker.

Många tvingas välja mellan amning eller läkemedel

Upp till 90 procent av alla gravida kvinnor tar receptbelagd medicin någon gång under graviditeten, och många kvinnor tvingas välja mellan läkemedelsbehandling och amning. Eftersom det är läkemedel som den gravida eller ammande kvinnan har behov av utsätts de själva för en risk när de tvingas avstå från sin medicin.

Den 1 april i år startade Conception,ett forskningssamarbete mellan akademisk forskning och läkemedelsindustrin och som finansieras av Innovative Medicines Initiative, IMI, med 305 miljoner kronor. Under fem år kommer närmare 200 personer från 88 olika organisationer i 22 länder att arbeta tillsammans för att hjälpa gravida och ammande kvinnor genom att få fram evidensbaserad läkemedelsbehandling.

Etiskt svåra avvägningar

Uppsala universitet kommer att leda arbetet med biobankning av proverna, som kommer från kvinnor över hela Europa, och även med att analysera proverna. Mats G. Hansson, professor och föreståndare vid Uppsala universitets Centrum för forskningsetik och bioetik kommer att leda arbetet. Enligt honom är projektet viktigt eftersom det rör sig om etiskt svåra avvägningar där man utan tillräcklig evidens utsätter både gravida kvinnor, fostret och det ammande barnet för risker när säker, evidensbaserad vård och behandling inte kan erbjudas.

– Att plocka bort en medicin för säkerhets skull skyddar fostret men innebär en högre risk för den gravida kvinnan som behöver sin medicin. Att avråda från amning har också en etisk kostnad eftersom man vet att amning är värdefullt både för barnet och mamman, säger Mats Hansson, professor och föreståndare för Centrum för forskningsetik och bioetik vid Uppsala universitet.

Arbetet med att säkerställa spårbarhet och lagring av studiens prover leds av Mikaela Magnusson vid Uppsala biobank. Analysplattformen kommer att utvecklas och ledas av Pawel Baranczewski från Uppsala Drug Optimization and Pharmaceutical Profiling (UDOPP)/ADME of Therapeutics, Drug Discovery and Development platform, SciLifeLab.

 

Fakta

Uppsala biobank
Uppsala biobank är en gemensam biobank för Region Uppsala och Uppsala universitet och ansvarar för alla biobanksprover och provsamlingar inom deras verksamhet. Uppsala biobanks roll i projektet är att tillhandahålla systemstöd för spårbarhet av prover och lagra prover för framtida analyser.

Om Uppsala Drug Optimization and Pharmaceutical Profiling (UDOPP)
Uppsala Drug Optimization and Pharmaceutical Profiling, UDOPP är en lokal plattform på institutionen för farmaci vid Uppsala universitet. I den ingår ADME of Therapeutics (ADMEoT), en facilitet inom Drug Discovery and Development Platform (DDD-P) hos SciLifeLab i Uppsala. UDOPPs, och mer specifikt ADMEoTs, roll inom projekten är att utföra bioanalys av utvalda läkemedel i prov av bröstmjölk som samlats in från mammor. Resultaten kommer att användas för populationsfarmakokinetisk modellering och därmed undersöka källor för variabilitet i koncentration av läkemedel i bröstmjölk.

Om Innovative Medicines Initiative
Innovative Medicines Initiative (IMI) är ett samarbete mellan Europeiska unionens Horizon 2020-program och EFPIA, den europeiska läkemedelsindustrifederationen. Den akademiska forskningen finansieras av EU och läkemedelsindustrin bidrar i samma ekonomiska utsträckning för att täcka andra kostnader.

Om Conception
Conception är 5-årigt projekt med en budget på 28,6 miljoner euro. Projektet finansieras av Innovative Medicines Initiative (IMI), ett samarbete mellan Europeiska unionen och den europeiska läkemedelsindustrin. Läkemedelsindustrin bidrar med 13,3 miljoner euro till projektet i form av personalresurser, och EU finansierar den offentliga delen av projektet med 15,3 miljoner euro. Konsortiet består av närmare 200 forskare, och leds av partners från akademi och industri 50/50.

Projektet leds av representanter från Novartis, UCB Biopharma och University Medical Center Utrecht. Styrgruppen består av ledare för de olika arbetspaketen och har representanter från European Institute of Innovation genom Health Data, GSK, Janssen Pharmaceutica, LAREB, Katholieke Universiteit Leuven, Novartis), Sanofi Aventis, Takeda, UCB Biopharma, University Medical Center Utrecht, University of KwaZulu-Natal, University of Ulster, och Uppsala Universitet.