Verksamhetsplan för 2020 beslutad

13 juni 2019

Uppsala universitets konsistorium har beslutat om verksamhetsplan för Uppsala universitet 2020. I planen ingår satsningar bland annat på nya utbildningar, forskningsinfrastruktur, artificiell intelligens och gästprofessorsprogram.

– Det är en verksamhetsplan som ger både stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar för universitetet och samtidigt som den skapar utrymme för strategisk förnyelse och möjlighet att göra nysatsningar, både inom utbildning och forskning, kommenterar rektor Eva Åkesson.

I verksamhetsplanen beskriv universitetets mål att bygga ut utbildningar och starta nya för att kunna utbilda så många studenter som det finns utrymme för. Nya satsningar är bland annat sociologiprogram, civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi och nya internationella mastersprogram. Universitetet vill också öka andelen studenter på avancerad nivå, och öka rekryteringen av internationella studenter, vilket redan sker. Ett annat mål är att senast 2021 ska 1 500 helårsstudenter utbildas vid Campus Gotland, jämfört med de cirka 700 studenter som fanns vid sammanslagningen 2013.

Prioriterade satsningar inom forskning

De strategiska prioriteringarna för 2020-2022 har sin utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet. Dessa är kvalitetskultur och kvalitetssystem, infrastruktur, internationalisering, kompetens och karriär, hållbarhet och strategisk förnyelse.

– Våra strategiska prioriteringar ligger fast med fortsatta satsningar på kvalitet, internationalisering, karriär och kompetens. Vi kan dock konstatera att en allt större del av våra medel går till att medfinansiera forskningsinfrastruktur, konstaterar rektor Eva Åkesson.

Forskning och utbildning på forskarnivå får preliminärt höjda basanslag med 38 miljoner kr för år 2020.

Ett exempel på en prioriterad satsning inom forskning är bland annat en treårig förlängning av det internationella gästprofessorsprogrammet (som inrättades 2017), med 5 miljoner kr för att attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna. Målet är att fördubbla antalet gästprofessorer fram till 2022. Ett annat exempel på ett prioriterat forskningsområde är 4,5 miljoner kr till en gränsöverskridande satsning på artificiell intelligens (AI). Det är ett femårig områdesövergripande projekt, där varje områdesnämnd får avsätta 1,5 miljoner kr per år under perioden 2020-2024. Satsningen är tidsbegränsad och ska sedan utvärderas.