Barn och stadsplanering tema på toppmöte om hälsa 

21 oktober 2019

Trots att barnkonventionen blir lag i Sverige nästa år saknas ofta barnperspektivet i stadsplaneringen. Tät bebyggelse, ökad trafik och minskat utrymme för spontan lek påverkar barns hälsa och utveckling negativt. Det internationella toppmötet Uppsala Health Summit den 8-9 oktober fokuserade på samhällsåtgärder som främjar barns rörelsefrihet och livslust. 

Uppsala Health Summit, ”Healthy Urban Childhoods”, ägde rum den 8-9 oktober på Uppsala slott och samlade forskare och företrädare för den privata sektorn, hälso- och sjukvård, internationella organisationer och frivilligorganisationer från hela världen. Syftet var att utveckla konkreta handlingsplaner som steg på vägen till barnvänligare städer, i Sverige och internationellt. Man diskuterades också hur barn kan involveras i processen. 
– Rätten till staden handlar om tillgänglighet, demokrati, hälsa och välbefinnande. Det borde vara självklart att skapa städer som svarar på vad vi behöver under alla faser i livet. Men tyvärr är det inte så. Byggare, politiker och planerare sätter knappast barnets bästa i främsta rummet. Idag är förtätning till varje pris en tongivande trend i stadsbyggandet. Så har det inte alltid varit, utan Sverige har tyvärr gått från bäst till bland de sämsta i klassen på det här området, säger Petter Åkerblom, universitetslektor på institutionen för Stad och Land på Sveriges lantbruksuniversitet och programrådsordförande för Uppsala Health Summit 2019.

Barnkonventionen blir svensk lag

Dr Fiona Bull är WHO’s expert på barns fysiska
aktivitet. Foto: Monika Gutestam Hustus

Diskussionerna på toppmötet tog upp ett brett urval av ämnen, bland annat behovet av indikatorer för byggbranschen som möjliggör barnvänligt stadsbyggande, barns inflytande i bygg- och planeringsprocesser, samarbetsmekanismer för att minska barnfetma på lokal nivå, stadsodlingar och kontakt med djur för lärande, naturkontakt och barns hälsa, och hur vi kan bli bättre på att mäta ojämlikheter i hälsa i städer.
– Nästa år blir barnkonventionen svensk lag, men det råder stor osäkerhet kring hur man ska arbeta praktiskt med konventionen. På Uppsala Health Summit utvecklade vi rekommendationer och strategier för hur vi kan säkerställa att barns rättigheter beaktas i stadsplanering och hur barn blir delaktiga i planeringsprocessen, säger programrådsordförande Petter Åkerblom.
Talare på mötet var bland andra Roger Madelin, chef för ombyggnationen av Canada Water-området i London och tidigare även utvecklingen av Kings Cross; Dr Fiona Bull, WHO’s expert på barns fysiska aktivitet; Professor Mariana Brussoni, från University of British Columbia i Kanada där hon bedriver forskning kring barns nödvändiga risktagande samt Sudeshna Chatterjee, stadsplanerare och barnrättsaktivist i Indien.

Läs mer om mötets utgångspunkt i Pre-Conference-rapporten.

 

Fakta

Uppsala Health Summit arrangeras varje år i samverkan mellan Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Läkemedelsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Region Uppsala, Uppsala Monitoring Centre, Uppsala kommun, nätverket Världsklass Uppsala samt Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH).

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress