Höftproteser ger ingen ökad risk för cancer

28 oktober 2019

På EU-nivå pågår en diskussion om att klassa kobolt, som ingår i ortopediska inplantat, som potentiellt cancerframkallande. En forskargrupp vid Uppsala universitet har använt flera olika rikstäckande register för att undersöka om det finns något samband mellan cancer och höftproteser. I en nypublicerad studie konstaterar de att det inte finns någon generell ökad risk för cancer efter proteskirurgi.

Kan man få cancer av en höftprotes? Frågan är faktiskt inte gripen ur luften, eftersom höftproteser innehåller både metalljoner och andra kemiska ämnen som påstås kunna framkalla cancer. Tidigare studier om risken för cancer efter höftproteskirurgi motsäger varandra: Vissa forskare har funnit en ökad risk för cancer, andra inte.

Hjälp av rikstäckande register

Forskare från Uppsala universitet har nu använt flera rikstäckande register, bland annat Svenska höftprotesregistret och Cancerregistret, för att utvärdera risken för att utveckla cancer efter insättning av höftprotes. Över 100 000 patienter som opererats med en höftprotes på grund av ledsvikt jämfördes med över 500 000 kontrollpersoner utan höftprotes. Förekomsten av cancer i dessa båda grupper utvärderades efter en observationstid på i snitt 14 år.

Patienterna som hade fått en cementerad höftprotes hade en något lägre risk att utveckla cancer än kontrollpersonerna (riskkvot 0,97; osäkerhetsintervall 0,95 - 0,99). Den enda cancerformen med en statistiskt säkerställd riskökning bland höftprotespatienter var malignt melanom, men riskökningen var relativt liten (riskkvot 1,15; osäkerhetsintervall 1,05 - 1,24). Andra cancerformer, exempelvis olika former av blodcancer och lungcancer, var mindre vanliga bland patienter med höftprotes än bland kontrollpersoner. Forskarna fann också en minskad risk för cancer bland patienter med höftprotes när kvinnor och män analyserades var för sig, när bara patienter med minst 5 års uppföljningstid efter insättning av höftprotes undersöktes, samt bland patienter som opererats med en cementfri höftprotes.

Lugnande besked

– I denna studie på en mycket stor och väldefinierad population med lång uppföljningstid fann man alltså ingen ökad risk för cancer efter proteskirurgi. Dessa lugnande besked kan inkluderas i riktlinjerna för preoperativ information som ges till artrospatienter. Detta är synnerligen viktigt i dessa dagar när en ny EU-riktlinje bestämmer att höftprotespatienter måste informeras om att de utsätts för potentiellt cancerframkallande ämnen, säger Nils Hailer, professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset.

Publikation:

Nils P. Hailer, Anne Garland, Max Gordon, Johan Kärrholm, Olof Sköldenberg, Niclas Eriksson, Hans Garmo, Lars Holmberg (2019) No generally increased risk of cancer after total hip arthroplasty performed due to osteoarthritis, International Journal of Cancer, DOI: 10.1002/ijc.32711

I studien medverkade även forskare från KI, Göteborgs universitet, Uppsala Clinical Research Center och King’s College (UK)

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress