Klimathotet: Uppsalaforskare antar utmaningen

FRÅGA I FOKUS

29 november 2019

Den globala överlevnaden, biologisk mångfald, hållbar miljö och energiomställning är några av våra gemensamma stora utmaningar. Hur ska vi möta klimatkrisen? Hur får vi en mer rättvis fördelning av jordens resurser? I fokus för forskningen står förnybar energi, hållbart nyttjande av natur och hav, forskning om klimatförändringarnas biologiska effekter, hållbar samhällsutveckling och innovationer.

Forskningen inom området klimat och hållbar utveckling vid Uppsala universitet har stor bredd. Här är några exempel från den senaste nyhetsrapporteringen från Uppsala universitet:

Jobba tillsammans för hållbar utveckling – hur då?
De internationella toppmötena avlöser varandra med förhoppningar om att enas om klimatåtaganden. Men hur går samarbetet kring samhällsutmaningar till inom lärosätena? På Uppsala universitet utvecklas nya forskningsinitiativ kring hållbar utveckling över vetenskapsgränserna.

Klimatforskare i hetluften: Forskarpodden med Anna Rutgersson
Klimat och hållbarhet är högst aktuella begrepp som det talas om överallt, så även i universitetsvärlden. Anna Rutgersson, som forskar inom meteorologi, skapar klimatmodeller för att visa hur balansen mellan hav och atmosfär förändras, viktig kunskap för att förstå  dagens klimatförändringar. Och i sin roll som rektorsråd för hållbar utveckling vid Uppsala universitet, jobbar hon med att föra samman all klimatforskning inom universitetet, som kan bidra till ett bättre klimat.

Få driver grön förnyelse i svenska företag
Trots stor generell uppmärksamhet och globalt engagemang i klimatfrågan är det bara ett fåtal anställda inom svenska företag som tar initiativ till miljöprojekt på arbetet. Det är inte miljöaktivister som gör det utan i första hand personer som är vana att driva förnyelseprojekt inom andra områden.

Biologisk mångfald påverkar alla globala hållbarhetsmål
Värnande av biologisk mångfald påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men detta speglar inte den fulla nyttan av denna mångfald. I en ny studie har forskare vid bland annat Uppsala universitet och SLU gjort en systematisk genomgång av vetenskapliga studier, och kan visa att biologisk mångfald kan bidra till uppfyllandet av samtliga mål, antingen direkt eller indirekt.

Forskarprofilen Kristina Edström: Laddad för framtiden
Framtidens fordon är fossilfria och går på batteri – men det finns många utmaningar kvar att lösa. Kristina Edström, professor vid institutionen för kemi-Ångström, spelar en nyckelroll, nu när EU-kommissionen satsar stort på batteriutveckling. 

De kastar nytt ljus över grönare syntesvägar
I ett nytt projekt, där flera kemister med olika bakgrunder samarbetar med varandra, vill forskarna hitta grönare och mer hållbara sätt att producera organiska föreningar. Om de lyckas väl kan flera tusen ton avfall per år elimineras från kemiindustrin.

Nya enzymer för hållbar vätgasframställning
Vätgas är en lovande bärare av energi från förnybara källor såsom sol- vind- och vågenergi, men för att kunna användas som bränsle på stor skala krävs nya innovativa metoder för dess framställning. Nu presenterar forskare vid Uppsala universitet en metod för att hitta de bästa möjliga kandidaterna i naturen för hållbar vätgasframställning.

Ny rapport: Sätt barnen i fokus för FN:s globala hållbarhetsmål
För att tydligare placera barn och unga i fokus för uppfyllandet av mål i den så kallade Agenda 2030 – lanserade nyligen Svenska Läkaresällskapet och Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT) en färdplan för global barnhälsa. En av författarna till rapporten är Mats Målqvist, professor i global hälsa vid Uppsala universitet.

Att välja mat väcker etiska frågor
Vad ska vi äta idag? Den frågan är inte alltid så enkel att besvara – eftersom vårt val av mat påverkar såväl klimatet, som djurhanteringen och vår egen hälsa. I en ny bok resonerar Anna T Höglund kring mat och etik och hur vi kan öva upp vår etiska kompetens inom det här området.

Solenergi kan bli biobränsle utan solceller
Snart kan vi ersätta fossila bränslen med en koldioxidneutral produkt bildad från solenergi, koldioxid och vatten. Forskare vid Uppsala universitet har lyckats framställa mikroorganismer som effektivt kan producera alkoholen butanol utav koldioxid och solenergi, utan att behöva gå omvägen via solceller. 

Klimathotet: Flugsnapparna kan visa vägen
Flugsnapparna kan visa oss vägen till mer kunskap om vår miljö. Uppsala universitets långtidsstudie av flugsnappare, där enskilda fåglar studeras från vaggan till graven i sin naturliga miljö, öppnar en rad unika möjligheter att studera klimatförändringens effekter på evolutionära processer.

Smarta elnät i fokus
”Resistans och effekt – om smarta elnät för de många människorna” är ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram i samverkan mellan forskare vid Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.   

Risken för våldsamma konflikter ökar med varmare klimat  
Klimatet har påverkat risken för väpnade konflikter. I takt med att globala temperaturer fortsätter att öka tror forskarna att klimatet kommer att förstärka risken för konflikt ytterligare, även om andra faktorer väger tyngre. Det visar en ny tvärvetenskaplig studie.   

Nytt solbränsle med hjälp av artificiell fotosyntes 
Ett forskningsprojekt lett av Uppsala universitet har som mål att göra ett förnybart solbränsle med hjälp av såpfilmer, koldioxid och solljus.