Hållbarhet och biologisk mångfald i fokus

16 november 2020

I hållbarhetslöftena åtar sig Uppsala universitet att tillsammans med andra aktörer i Uppsala län att arbeta för biologisk mångfald och hållbar utveckling.

Den 13 november undertecknade Uppsala universitet, tillsammans med ett 30-tal andra aktörer i Uppsala län, hållbarhetslöften för biologisk mångfald. Uppsala universitets viktigaste bidrag för en hållbar framtid är den forskning och utbildning som ökar kunskapen och bidrar till förståelse av hållbarhetsfrågorna i stort.

I hållbarhetslöftena åtar sig de 30-talet länsaktörera åtar sig att genomföra olika typer av åtgärder. Några exempel är restaurering av våtmarker, att upprätthålla naturbete på värdefulla marker, stärka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering samt sprida kunskap om biologisk mångfald

– Det är viktigt att arbeta tillsammans med andra aktörer för hållbarhet. Vi har sedan tidigare klimatsamarbete med kommunen och ett samarbetsavtal med Akademiska Hus för hållbar campusutveckling. Sammantaget innebär detta att vi är många i regionen som på olika sätt ska arbeta för att nå hållbarhetsmålen för biologisk mångfald och klimat, skriver rektor Eva Åkesson i Rektorsbloggen. Vi ska vara en förebild inom hållbarhetsområdet. För detta krävs ett målinriktat och långsiktigt arbete på många nivåer inom universitetet.

Vid Uppsala universitet finns ledande forskning inom allt från energi, batterier, antibiotikaresistens, och folksjukdomar till klimatförändring, glaciärer, beslutsfattande, ledarskap och hållbara städer.

– Det allra viktigaste bidraget från vårt universitet är, och har alltid varit, den forskning och utbildning som ökar kunskapen och bidrar till förståelse av hållbarhet i all dess komplexitet. Kunskap är avgörande för att samhället och världen ska lyckas vidta effektiva åtgärder. Här finns ett stort ansvar för universitetet att sprida kunskap och medverka i dialogen om vägen framåt, menar Eva Åkesson.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress