Undervisningsmaterialets upphovsrätt i fokus

11 november 2013

När alltfler använder digitala läroplattformar och nätverk som Facebook, Instagram och Youtube i undervisningen vid universitet och högskolor har frågan om vem som har rätt till materialet blivit allt hetare. Tillfaller upphovsrätten universitet eller läraren som upphovsman? Den 18 november arrangeras en nordisk konferens vid Uppsala universitet där denna fråga diskuteras.

Universitet och högskolor blir allt mer digitala och utnyttjar i stor utsträckning IT och internet i undervisningen. Webbaserade läroplattformar och sociala nätverk används i allt större utsträckning av både studenter och lärare. Samtidigt är juridiken kring vem som har upphovsrätt till utbildningsmaterial svåröverskådlig.

Bakgrunden är det upphovsrättsliga lärarundantaget, som kort innebär att det är läraren, inte lärosätet, som har upphovsrätten till allt eget framtaget material inom undervisning och forskning. När det gäller undervisningsmaterial har upphovsrätten länge varit en icke-fråga på grund av dess ringa ekonomiska värde, men debatten har intensifierats under senare år genom digitaliseringen och diskussionerna om nyttiggörande och akademisk frihet.

-   I takt med att antalet distansutbildningar över internet ökar, liksom uppdragsutbildningar, har alltfler universitet genom myndighetsbeslut börjat göra inskränkningar i lärarnas upphovsrätt. Men frågan är om det är möjligt enligt gällande rätt, säger Sanna Wolk, konferensarrangör och forskare vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Rätten till lärares upphovsrättsligt skyddade material hanteras olika vid de nordiska universiteten – svenska universitet menar att de fritt får använda lärarnas upphovsrätt genom myndighetsbeslut, medan de övriga nordiska universiteten i stället ingår avtal med lärarna Under konferensen diskuteras skillnaden mellan hur de nordiska universiteten använder universitetsanställdas upphovsrätt i ljuset av denna mycket snabba tekniska utveckling och den stora efterfrågan på digitalt material.

Läs programmet på juridiska fakultetens webb.