Officeren som arkitekt och konstnär

21 maj 1999

"Den uniformerade dilettanten" kallade en konsthistoriker de målande militärer som skaffade sig en plats i 1800-talets konst och arkitektur. Dessa konstnärligt verksamma militärer får nu en samlad presentation genom den avhandling som Bo Lundström vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, försvarar torsdagen den 27 maj kl. 10.00.

I det svenska 1800-talets konsthistoria stöter man upprepade gånger på militärer. Inom bildkonsten räknas dessa målande militärer som typiska företrädare för seklets omfattande amatörism. Militärer var också verksamma som arkitekter och återfanns på höga poster inom konstlivet. Bo Lundströms avhandling är den första samlade beskrivningen av militärernas insatser i 1800-talets bildkonst och civila arkitektur och behandlar såväl militärens sociala ställning som den militära utbildningen i teckning och arkitektur som den bedrevs i fortifikationen, flottan och vid Krigsakademien. Bland militärer verksamma som arkitekter och stadsplanerare, uppmärksammar Bo Lundström särskilt fyra ingenjörsofficerare. Fredrik Blom är mest känd för kasernen Livgardet till häst i Stockholm och för sina monteringsfärdiga hus. Carl Fredrik Hjelm var fästnings- och fängelsebyggare. Den militärt skolade kanal- och järnvägsbyggaren Nils Ericson blev nyskapande inom stadsplaneringen genom sin stadsplan för Vänersborg 1834. Adolf Wilhelm Edelsvärd är mest känd som järnvägsarkitekt, men ritade allt från stadsplaner till kyrkor och privathus. Därtill var han redaktör för Tidskrift för Byggnadskonst och Ingeniörsvetenskap, sin tids modernaste facktidskrift på området. I sin avhandling behandlar Bo Lundström också de fyra militära överintendenterna Fredrik Blom, Michael Gustaf Ankarsvärd, Gustaf Söderberg och Fritz von Dardel, som alla hade den högsta ställningen i det svenska konstlivets hierarki. De tecknande och målande militärerna är ett fenomen som Bo Lundström sätter in i ett större historiskt sammanhang och diskuterar också tecknandets roll i bildningssyfte, amatörismens ställning och de konstnärligt verksamma militärernas val av motivområde. Några företrädare får en utförligare presentation: Ulrik Thersner och Wilhelm Maximilian Carpelan, landskapstecknande militärkartografer, Carl Johan Ljunggren och Alexander Clemens Wetterling, skildrare av samtidens vardagsliv samt Olof Johan Södermark och Jacob Axel Gillberg, två av det tidiga 1800-talets främsta porträttmålare. Dessa sex konstnärligt verksamma militärer ägnas genom Bo Lundströms avhandling för första gången en samlad undersökning. Disputationen äger rum i Vasasalen, Uppsala slott. Fakultetsopponent är docent Hans-Olof Boström, Karlstad. Bo Lundström kan nås på telefon 08-737 64 36 (arb) eller 08-647 72 69 (hem).