Stor gemensam satsning på medicinsk teknik

20 juni 2017

Ett nytt centrum ska effektivisera vägen från forskning till innovation och patientnytta.

Tekniskt kunnande blir allt viktigare inom sjukvården. Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet gör nu en gemensam fakultetsövergripande satsning på ledande medicinsk teknik. Målsättningen är att effektivisera vägen från forskning till innovation och patientnytta.

Satsningen på ett gemensamt centrum – Medtech Science and Innovation – är resultatet av en noggrann genomgång av befintlig kompetens och en målsättning att samla styrkorna inom några specifikt utvalda medicintekniska områden. Centrumet kommer fysiskt att ligga på Akademiska sjukhuset.

Exempel på forskning för tidigare diagnos och bättre behandling med hjälp av medicinsk teknik är onkologisk strålterapi med joner, avancerad bildanalys som hjälpmedel inom kirurgi, tidig bröstcancerdiagnostik med hjälp av infraröd spektroskopi, nya biomaterial som möjliggör patientspecifika frakturbehandlingar, genterapi för att stoppa Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och behandling av blindhet med nya biomateral.

– Den högspecialiserade sjukvården har blivit allt mer teknisk. Modern vård behöver därför inte bara läkare och annan vårdpersonal, det behövs även avancerad teknisk kompetens. Det handlar både om teknik för användning inom sjukhus och för att erbjuda nya lösningar som till exempel möjliggör vård på distans, säger Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör vid Akademiska sjukhuset.

För Uppsala universitet har detta behov lett till ett nytt sätt att se på samarbetet med sjukvården.

– Vi kommer att skapa universitetslärartjänster som delas mellan Region Uppsala/Akademiska sjukhuset och teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Uppsala universitet, på liknande sätt som många läkartjänster är delade idag, säger Marika Edoff, stf vicerektor vid teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet och ordförande i styrelsen för det nya centret.

– Vi arbetar också med att utforma en ny högskoleingenjörsutbildning med inriktning på medicinsk teknik, med en stor andel av utbildningen inom sjukhusets väggar i form av verksamhetsförlagd utbildning. De många spin-out-företag inom MedTechområdet vi ser i regionen borgar för en stor potential för innovationer.

Medtech Science and Innovation rekryterar nu forskare inom fyra områden:
1. Strålterapi inom onkologi. Här finns redan Skandionkliniken med protonstrålning, men mycket finns att vinna på att kombinera befintlig teknik med nya innovationer inom bildanalys och simulering.
2. Medicinsk sensorteknik för avancerad diagnostik utan att behöva skära eller sticka en patient.
3. Datorstödd kirurgi, där ingrepp testas i dator först. Finns redan inom viss typ av kirurgi, men har stor utvecklingspotential.
4. Implementering av sensorteknik inom vården. Detta är ett viktigt område som Uppsala blir ensamma om. Målet är att ta reda på vad som fördröjer det praktiska införandet av teknik i vården.

Satsningen samfinansieras av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet samt av Region Uppsala.

Relaterat material:

”Vi behöver korta ner tiden från idé till tillämpning”
Läs intervjuer med några av forskarna som är kopplade till centret

Invigning av MedTech Science and Innovation med forskarpresentationer (film)