Författaren Jeanna Oterdahl bröt egen väg

4 april 2002

I nutid är Jeanna Oterdahl troligen mest känd för sina barnvisor och barnböcker, men under 1900-talets första hälft var hon också en uppskattad författare av skönlitteratur för vuxna. Gunvor Stolts avhandling om Jeanna Oterdahl visar en kulturellt starkt engagerad författare som bröt en egen väg vilken i mycket avvek från den tidens kvinnoroll.

Jeanna Oterdahl var under förra hälften av 1900-talet en känd författare och kulturpersonlighet. Som föreläsare reste hon under mer än 30 år i vårt land med sina "ideella varor", som hon med en humoristisk underton kallade sina föreläsningar. Idag är Jeanna Oterdahl (1879-1965) mest känd som barnboks- och psalmförfattare. Hon har t.ex. skrivit barnvisan "Har du sett herr Kantarell..." och julsången "Det strålar en stjärna...". Gunvor Stolt vill med sin avhandling bredda bilden av Jeanna Oterdahls insatser och aktualisera hennes plats i vår litterära tradition, och riktar därför ljuset mot de på sin tid mycket uppmärksammade romanerna och novellerna för vuxna. Hennes folkbildningsarbete och vidsträckta föreläsningsresor behandlas också. Genom att jämföra dessa båda uttrycksformer - skönlitteraturen och föreläsningarna - och samtidigt lägga ett genusperspektiv på framställningssätten, ger Gunvor Stolt nya bidrag till tolkningen av Jeanna Oterdahls verk. Under tidigt 1900-tal och många årtionden senare var flickors möjlighet till högre utbildning begränsad och ifrågasatt. Den kvinnliga författarrollen ansågs även den kontroversiell. Trots detta lyckades Jeanna Oterdahl, liksom många andra skrivande kvinnor, etablera sig som författare, få goda recensioner och nå stora upplagor. Litteraturhistorikerna har dock visat dessa författarskap ringa intresse. Jeanna Oterdahls betydelse för läsare och åhörare har underskattats, anser Gunvor Stolt och lyfter fram ett stycke kvinnohistoria, relevant även idag. Den rådande samhällsstrukturen och den ram kyrkan förmedlade satte förr speciella gränser för kvinnorna. Jeanna Oterdahls författarskap kan tolkas som en uppmaning till dem att underordna sig dessa krav. Men i undertexten finns också en motkraft mot denna ordning. Författarskapet och föredragen innehåller en radikal laddning och en kluvenhet, som inte tidigare har uppmärksammats. Detta gör den samlade bilden av författaren mer mångfacetterad. Det finns hos Jeanna Oterdahl både kraft och kritik under den välkontrollerade ytan. Disputationen äger rum lördag 13 april kl. 10.15, Vasasalen, Uppsala slott. Opponent är docent Gunilla Domellöf, Institutionen för litteraturvetenskap, Umeå universitet. Gunvor Stolt kan nås på telefon 018-30 21 71 eller via e-post Gunvor.Stolt@littvet.uu.se