​ Zennströms klimatprofessur till Doreen Stabinsky

Pressmeddelande
26 januari 2015

Klimatforskaren Doreen Stabinsky blir Uppsala universitets första gästprofessor på Zennströms klimatprofessur, som kommer att inriktas på området klimatledarskap. Hon tillträder sin professor den 1 februari och kommer att vara med och bygga upp en verksamhet som blir unik både nationellt och internationellt.

- Detta är ett kunskapsområde av yttersta betydelse. Klimatutmaningen kräver kunskap och mod av världens ledare. Det är mycket glädjande att Doreen Stabinsky vill vara med och utveckla verksamhet inom detta område vid Uppsala universitet – något som möjliggjorts genom Zennström Philanthropies, säger rektor Eva Åkesson.

Doreen Stabinsky är professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine. Hon forskar, undervisar och skriver om klimatförändringens konsekvenser, framför allt för lantbruket och den globala livsmedelsförsörjningen. Hon är också verksam som rådgivare till en rad regeringar och internationella miljöorganisationer och har ett stort internationellt nätverk. Hon lyfter ofta fram den utbildningens centrala roll för de stora utmaningarna i klimatarbetet.

- Att arbeta med engagerade studenter och kollegor är inspirerande och motiverande och ger mig hopp. Dagens unga är inte bara framtidens ledare, de leder redan arbetet för att åstadkomma de förändringar som krävs för att hantera klimatförändringar. Jag är tacksam för att få vara med och utveckla området klimatledarskap vid Uppsala universitet och guida fler studenter att bli de ledare som världen så väl behöver, säger Doreen Stabinsky.

Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, knyts till Uppsala Centrum för hållbar utveckling (CSD), en del av institutionen för geovetenskaper, och kommer därmed att bidra till ett extra fokus på området klimatledarskap inom verksamheten. Det planeras redan för en rad aktiviteter under 2015 i samråd med Doreen Stabinsky, bland dessa seminarier, konferenser och internationella möten. Hon kommer också att delta som en av universitetets representanter i nästa viktiga internationella klimatmöte i Paris i december.

CSD är ett tvärvetenskapligt centrum vid Uppsala Universitet och SLU med uppdraget att vara katalysator för forskning, utbildning och samverkan inom hållbarhetsområdet. Entusiasmen är stor inför Doreen Stabinskys ankomst i februari. Hon är känd för sitt utbildningsengagemang och förmågan att stärka unga människors möjlighet att bidra till en bättre värld. Unikt är också att klimatprofessurens ämne vuxit fram ur ett studentinitiativ och nu kommer att utvecklas vidare, inte minst inom forskningen.

- Det finns många intressekonflikter mellan olika aktörers agenda i klimatfrågan och målen som definierats av vetenskapen. Den nya verksamheten vi bygger upp på CSD kommer att stötta utvecklingen av innovativa metoder och arbetssätt för att möta dessa dilemman, genom att lyfta fram frågor som sällan lyfts fram i klimatdebatten. Samarbete och relationer, innovationer och ledarskap är helt avgörande för att lösa klimatfrågan och vi vill skapa en plattform för utbildning, relevant forskning och samverkan kring dessa frågor, säger Neil Powell, föreståndare vid Centrum för hållbar utveckling.

Uppbyggnaden kommer att ske i samverkan med SLU (delaktiga i CSD), vilket ses mycket positivt av rektor Lisa Sennerby-Forsse.

- Klimatförändringen kommer att ge effekter på våra ekosystem och därmed påverka de areella näringarna. Ett viktigt strategiskt område handlar om att identifiera de största riskerna och ta fram strategier för att anpassa jord- och skogsbruk, säger hon.

Professuren finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet. Zennström, som grundade Skype, Kazaa och Joos m.fl. bolag, driver idag investmentbolaget Atomico som investerar i innovativa teknologiföretag. Han har också ett stort samhällsengagemang och bidrar bland annat till klimatforskning och annan utveckling inom klimatområdet genom organisationen Zennström Philanthropies.

- Clean-tech kommer att fortsätta attrahera entreprenörer och investerare. Men de klimatrelaterade utmaningar vi står inför globalt kräver mer, de kräver ett allomfattande och visionärt ledarskap. Zennström Philanthropies tror att Uppsala universitet kan bidra till utvecklingen av ett sådant ledarskap på klimatområdet - ledarskap som stärker och kompletterar innovation inom detta område, säger Niklas Zennström.

Niklas Zennström har dubbel examen i teknisk fysik och ekonomi från Uppsala universitet.

Om Uppsala Centrum för hållbar utveckling vid Uppsala universitet och SLU.


Kontaktpersoner:
Neil Powell, föreståndare vid Uppsala Centrum för hållbar utveckling, tel: 070-167 91 69, neil.powell@csduppsala.uu.se
Isak Stoddard, projektledare/koordinator för området klimatledarskap, tel: 070-314 72 36, isak.stoddard@csduppsala.uu.se

Bilder för nedladdning:
Doreen_Stabinsky