Konsistoriet: Universitetet fortsätter att utvecklas positivt

Pressmeddelande
18 februari 2015

När Uppsala universitet summerar 2014 står det klart att universitetet är inne i en mycket positiv utveckling. När man blickar framåt efterfrågas både fler platser och kvalitetsförstärkningar inom utbildningen samt stöd för infrastruktur och stora internationella samarbeten inom forskning, utbildning och innovation.

Uppsala universitet har fortsatt att växa under 2014. Medeltalet anställda har ökat med 335 personer och antalet helårsstudenter med cirka 850. Söktrycket har varit fortsatt högst, med flest sökande av alla lärosäten. Antalet internationella studenter på avancerad nivå har ökat och flera internationella samarbeten har etablerats.

- Det här är en stark årsredovisning. Fler studenter än någonsin vill studera hos oss och vi konkurrerar framgångrikt om forskningsanslag och internationella flaggskeppsprojekt. Vi flyttar fram positionerna internationellt, säger rektor Eva Åkesson.

När det gäller forskningen har universitetet stärkt sin ställning. Universitetet var förra året det lärosäte som fick mest anslag i Vetenskapsrådets stora utlysning och fler yngre forskare har fått prestigefyllda anslag, vilket är positivt för framtiden. Antalet vetenskapliga publiceringar har ökat och två strategiska innovationsområden har etablerats: Internet of things samt Folksjukdomar. Universitetet deltar också i båda de miljardssatsningar från EU som blev klara under året: EIT Health och EIT Raw Materials. Dessa satsningar handlar i korthet om att samla de allra bästa i Europa för att främja innovation och entreprenörskap i syfte att lösa några av vår tids största utmaningar inom hälsa respektive material.

- När allt fler blir äldre är det viktigt att vi lever och åldras hälsosamt och när jordens resurser krymper behöver vi nyttja dem på ett hållbart sätt, men också hitta alternativa material. Jag är stolt över att Uppsala universitet är en del av detta arbete, säger Eva Åkesson.

I universitetets budgetunderlag till regeringen för de kommande tre åren lyfts behovet av ökade anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fram, både för fler utbildningsplatser och för kvalitetssatsningar.

- Det har varit flera viktiga forskningssatsningar på senare år, vilket är glädjande och bra för Sverige. Men för att lägga en bra grund för framtiden är det viktigt att även satsa strategiskt på utbildning. Excellent forskning kräver excellent utbildning och tvärtom, säger Eva Åkesson.

Inom forskningen och utbildningen på forskarnivå anser universitetet det angeläget att de riktade satsningarna inom vissa områden balanseras av de direkta anslag som kan disponeras fritt av universiteten. Detta för att på bästa sätt kunna realisera tidigare satsningar samt stötta ny lovande forskning. Universitetet lyfter också fram behovet av särskilda medel för att inrätta och uppnå bästa möjliga resultat av de europeiska storsatsningarna (EIT) på kunskaps- och innovationsplattformar.

För frågor, kontakta kommunikationsdirektör Pernilla Björk, mobil: 070-291 15 07, pernilla.bjork@uadm.uu.se