Snabbare smärtlindring ger nöjdare akutpatienter

Pressmeddelande
10 december 2009

”Akutpersonal läste facebook”, ”Patienten dog i väntan på läkare”, ”Orimligt lång väntetid”. Rubriker om akutvården förekommer ofta i media. Sjuksköterskan Åsa Muntlin visar i sin avhandling hur akutens verksamhet kan förbättras och hur snabb smärtbehandling gör att patienter känner sig mer nöjda med vården. Avhandlingen försvaras den 18 december vid Uppsala universitet.

Muntlin, Åsa

Identifying and Improving Quality of Care at an Emergency Department

ISBN: 978-91-554-7657-1

Många har dåliga erfarenheter av besöket på akutmottagningen i Uppsala. Det behövs mer fokus på vad patienterna tycker för att de som söker vård ska få patientsäker vård av hög kvalitet. Det menar sjuksköterskan Åsa Muntlin som i sitt avhandlingsarbete studerat vårdkvalitet på akutmottagningen. Avhandlingsarbetet visar på hur förbättringsområden kan identifieras och åtgärder utvecklas, både ur ett patient- och personalperspektiv.

I avhandlingen ifrågasätts också myten om att patienter med buksmärta inte ska få smärtlindrande läkemedel innan en läkare gjort en bedömning. Ofta tar det cirka två timmar innan en patient som söker vård för buksmärta får smärtlindring, om han/hon överhuvudtaget får något smärtlindrande läkemedel på akutmottagningen.

Med hjälp av en enkel förändring av sjuksköterskans arbetssätt, utan extra kostnader för verksamheten, kan patienter med buksmärta få en bättre vård. Genom en strukturerad sjuksköterskebedömning där sjuksköterskan också kunde ge morfin mot smärtan, fick fler patienter smärtlindring och inom kortare tid. Patienterna skattade lägre smärta och upplevde också smärtbehandlingens kvalitet som bättre, jämfört med patienter som inte bedömdes och behandlades utifrån det nya arbetssättet.

Ursprunget till förändringen var resultatet av en enkät som besvarades av 200 patienter som besökt akutmottagningen. Patienterna önskade bland annat ett mer personligt bemötande och snabbare smärtlindring. Många patienter klagade på väntetiden. Resultatet visade också på behovet av att hitta balans mellan vård som ser till den enskilde individen och vård som är standardiserad för att ge lika vård till alla. I tillägg till patientenkäten intervjuades vårdpersonal för att få deras perspektiv på förbättringsarbete och för att utveckla förbättringsåtgärder. Resultatet visade att det även fanns oväntade skillnader i hur vårdpersonalen såg på förbättringsarbete.

- Ett strukturerat förbättringsarbete, utifrån både patienternas och vårdpersonalens perspektiv, och evidensbaserad vård underlättar möjligheterna att förbättra vården för patienter som söker på akutmottagning. Dessutom, våga ge smärtlindring så att patienterna får mindre ont och blir mer nöjda med vården på akutmottagningen, säger Åsa Muntlin.

För mer information kontakta Åsa Muntlin, tel: 018-471 66 67, 070-661 52 99, e-post: Asa.Muntlin@pubcare.uu.se

Läs mer om avhandlingen på universitetets hemsida.

Bilder för nedladdning:
Åsa Muntlin