Kvinnor glöms bort i kliniska studier

21-9

Bildtext

Är det viktigt att ett läkemedel testas på både kvinnor och män? På torsdag föreläser Margareta Söderström, forskare i familjemedicin vid Köpenhamns och Lund universitet om betydelsen av att inkludera genusaspekten vid kliniska studier.


Forskningsetiska kommittéer har varit mycket viktiga för att skydda de deltagande patienternas integritet inom den medicinska kliniska forskningen. Enligt Helsingforsdeklarationens etiska regler (se nedan) ska professionalism, frivillighet och medgivande vara grundläggande. Nya etiska problem blir ständigt aktuella inom nya forskningsområden. Bland annat har genusaspekter inom medicinsk forskning ofta kommit att diskuteras i kommittéerna. Seminariet den 1 november fokuserar på just genusaspekterna. Margareta Söderström presenterar ett exempel på en läkemedelsstudie där avsaknaden av kvinnor bland försökspersonerna uppmärksammades och synen på kvinnor och män som forskningsobjekt tydliggjordes. Det forskningsetiska arbetet är idag reglerat i svensk lag, men inkluderar inte genusaspekterna. 

Fakta: Helsingforsdeklarationen från 1964 föreskriver etiska regler för forskning på människor. Till de etiska riktlinjerna hör att man måste ha informerat samtycke från en försöksperson, eller för omyndiga personer en person som har försökspersonens bästa för ögonen. Internationella läkarförbundet har förbundit sig att följa deklarationen, och ingen tidskrift får publicera artiklar om forskning som inte utförts i enlighet med den.

Tid och plats för seminariet

Anneli Waara

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin