Mycket positivt i resursutredningen, tycker rektor Anders Hallberg

21-9

Bildtext

Dan Brändströms utredning, som på fredagsmorgonen överlämnades till högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg, presenterar en ny modell för fördelningen av utbildnings- och forskningsmedel till universitet och högskolor.

Enligt förslaget ska de direkta statsanslagen till undervisning och forskning i framtiden slås ihop till ett enda fyraårigt anslag, där hälften utgör en basresurs och hälften är resultatbaserat.

Av anslagsmedlen till forskning föreslår Brändström att hälften konkurrensutsätts och fördelas mellan lärosätena utifrån kvalitets- och aktivitetsbaserade kriterier.

- Det ser vi mycket positivt på. Det föreslås också att en modell med kvalitetsutvärderingar skall införas vid universiteten. Vi har i år redan genomfört en mycket omfattande kvalitetsutvärdering av vårt universitet, KoF07, och vi är väl rustade inför förnyade utvärderingar, säger rektor Anders Hallberg.

Universiteten skulle enligt förslaget själva fördela anslagen mellan de olika ämnena, i motsats till idag då de statliga fakultetsanslagen ges direkt till vetenskapsområdena.

När det gäller resurstilldelningen för grundutbildning föreslår Dan Brändström att dagens system med ämnesprislappar avskaffas. Istället ska resurserna fördelas som en grundersättning per helårsstudent, som förstärks jämfört med idag, samt tre olika tilläggersättningar som är beroende av bland annat undervisningsmetoder. På så sätt skulle särskilt resurskrävande undervisningsmetoder kunna få tilläggsersättning.

- Ökade grundutbildningsanslag som skulle möjliggöra en påtaglig förstärkning av ersättningsnivån per student är alldeles utmärkt. Att pedagogiken står i fokus likaså, säger Anders Hallberg.

Förslaget kommer nu att gå på remiss.

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin