Miljoner till diagnostik, trådlösa nätverk och säkerhet

21-9

Bildtext

När VINNOVA denna vecka fördelade anslag för läkemedel, ny diagnostik, säkerhetsforskning och nordiska samarbeten kring trådlös kommunikation, fick Uppsala universitet väldigt bra utdelning.


Under denna vecka har VINNOVA delat ut anslag inom tre olika program. SAMBIO-programmet ska utveckla samverkan mellan företag och akademisk forskning inom läkemedel och bioteknik. De ska också ge svenska forskare och företag bättre förutsättningar att delta i EU:s sjunde ramprogram. Inom SAMBIO satsas sammanlagt 85 miljoner kronor under 2006-2010. Eftersom deltagande företag bidrar med minst lika mycket är den sammanlagda satsningen på minst 170 miljoner kronor.  Av fem projekt ingår Uppsala universitet i tre: 

-         Biomarkörer för beta-cellmassa finansieras med nästan 10 miljoner kronor. Projektet ska utveckla tekniker för att upptäcka förändringar i antalet insulinproducerande celler samt utveckla nya läkemedel mot diabetes. Samarbete mellan AstraZeneca, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Projektledare: Jan Eriksson, AstraZeneca R&D Mölndal. 

-         Utveckling av metodik för interaktionsanalys av membranbundna enzymer med Biacore-teknologi finansieras med drygt 9,1 miljoner kronor. Projektet ska utveckla metoder för att analysera hur läkemedel binder membranbundna enzymer, vilka är viktiga för behandling av många i dag svårstuderade sjukdomar. Samarbete mellan Biacore (GE Healthcare), Medivir och Uppsala universitet. Projektledare: Stefan Löfås, Biacore.  

-         Minimalt invasiv diagnostik vid allergi, astma och födoämnesöverkänslighet finansieras med nästan 10 miljoner kronor. Projektet ska utveckla metoder för diagnostik av inflammationer i luftvägar och tarmar. Samarbete mellan Phadia, Aerocrine, Alimenta Diagnostics, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Projektledare: Per Matsson, Phadia.  

Av de fem projekten inom säkerhetsforskning, som finansieras med sammanlagt 41 miljoner kronor från VINNOVA, Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Försvarets Materielverk (FMV) kommer ett från Uppsala universitet: 

-         Projektet ”Snabb detektion och identifikation av virala högriskpatogener” finansieras med 9,5 miljoner kronor för att utveckla en snabb metod för screening och identifiering av viruspatogener hos människor och djur. Metoden kan framför allt användas för virusdetektion vid sjukdomskatastrofer orsakade av pandemier eller vid bioterrorhot. Projektet är ett samarbete mellan Vironova, Uppsala universitet och SLU. Projektledare: Heather Marshall-Heyman, Vironova. 

Och slutligen - VINNOVA satsar också, tillsammans med sina motsvarigheter i Finland och Norge, över 75 miljoner kronor på nordiska forskningssamarbeten inom trådlös kommunikation. Projekten utvecklar bland annat framtida mobilsystem, tryckt elektronik, RFID och smarta hem. Ett av de sex projekten drivs av Uppsala universitet: 

-         MOSART finansieras med drygt 2,7 miljoner kronor för att utveckla MEMS-baserade system för mjukvaruradio och trådlösa nätverk som kan användas till framtida telekomsystem och sensorer. Projektet drivs av Uppsala universitet I samarbete med bland andra Saab Microwave Systems, Silex Microsystems, Ericsson, VTT, FOI. Kontaktperson: Anders Rydberg, Uppsala universitet.  

Anneli Waara

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin