Dags för vinterpromotion och prisutdelning

21-9

Bildtext

64 unga doktorer och 17 hedersdoktorer promoveras och flera priser och medaljer delas ut vid vinterpromotionen den 27 januari i universitetshusets aula.


Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och under själva promotionsakten.

Under den högtidliga promotionsakten i universitetshusets aula får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt ring och diplom. Vid vinterpromotionen hyllas också hedersdoktorerna, förtjänta personer från Sverige och utlandet.

Promotionshögtiden i universitetets aula börjar klockan 12 med intågsprocession och välkomsthälsning av rektor, professor Eva Åkesson. Promotionsföreläsningen under ceremonin hålls av utbildningsvetenskapliga fakultetens promotor, professor Ulla Riis över ämnet "Har universitetslärare glädje av pedagogik?". Det blir också sång av operasångerskan Hanna Husar samt musik framförd av Kungliga Akademiska kapellet. Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott.

Priser och medaljer som delas ut i samband med promotionen:

Björkénska priset
Björkénska priset 2011 tillfaller professor Ulf Landegren vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi och vid SciLifeLab. Ulf Landegren, professor i molekylärmedicin, erhåller priset för sin upptäckt och utveckling av nya redskap för molekylära laboratorieanalyser av nukleinsyror och proteiner, vilket även kan leda till stor praktisk användning inom sjukvården.

Rudbeckmedaljen
Medaljen instiftades av universitetet den 17 september 2002 med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck den äldres död. Den utdelas ”För utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.
Rudbeckmedaljen har 2011 tilldelats fyra förtjänta forskare:

  • Janos Hajdu, professor i biokemi vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, har utvecklat en världsledande verksamhet vid Uppsala universitet, som syftar till att förstå molekylers struktur och hur de är organiserade i olika skalor, från enstaka molekyler till viruspartiklar och hela mikroorganismer. Professor Hajdu är en pionjär inom denna tvärvetenskapliga forskning, som befinner sig på gränsen mellan fysik, kemi, och biologi, och görs möjlig genom utveckling av avancerad röntgenlaserteknik.
  • Ulf Pettersson, seniorprofessor i medicinsk genetik vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, vars forskning rört grundläggande karakteristik kring virus, deras genetik och koppling till cancerutveckling. Runt hans verksamhet och genom hans ledarskap kom institutionen för medicinsk genetik att bli världsledande inom området. Sedermera blev han en drivande kraft för etableringen av Rudbecklaboratoriet och formeringen av den framgångsrika institution där han fortfarande verkar.
  • Agneta Siegbahn, professor i klinisk koagulationsforskning vid Institutionen för medicinska vetenskaper, har bedrivit såväl basala som kliniska studier av trombossjukdomar. Hennes studier kring blodkoagulation, inte minst utvecklandet av metoder för analyser av biomarkörer vid stora kliniska prövningar, har varit banbrytande och internationellt ledande.
  • Peter Wallensteen är innehavare av Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning vid institutionen med samma namn och är även Richard G. Starmann Sr. Research Professor of Peace Studies vid University of Notre Dame, Indiana, USA. Hans internationellt uppmärksammade forskning har bland annat rört fredlig konfliktlösning genom medling. Under flera decennier har han varit drivande i arbetet med att bygga upp sin institution till en internationellt ledande forskningsmiljö, och han är initiativtagare till Uppsala Conflict Data Program (UCDP), en kartläggning av världens alla konflikter och fredsavtal.

Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi
Priset för 2011 tilldelas professor Peter Somfai, verksam vid Institutionen för kemi, organisk kemi, Kungl. Tekniska högskolan. Han får priset för sin framgångsrika verksamhet vilken innefattar utvecklingen av nya effektiva metoder för stereoselektiv syntes, särskilt beträffande effektiv och divergent organisk syntes i syfte att framställa bibliotek av föroreningar för farmakologiska och biologiska tillämpningar. Hans forskning inom organisk kemi karakteriseras av betydande bredd och djup, fantasi och kreativitet. Somfai räknas bland landets framstående kemister och han har rönt internationell uppmärksamhet för sina arbeten.

Oscarspriset
Oscarspriset år 2011 delas mellan filosofie doktorn, docent Karin Brocki, bitr. lektor vid Institutionen för psykologi, och farmacie doktorn, docent Albert Mihranyan, forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper.

  • Karin Brocki får priset för sin nydanande forskning om relationen mellan symptom på hyperaktivitet/ADHD och utvecklingen av exekutiva funktioner såsom impulskontroll, hantering av distraktioner och förmåga att hålla information aktuell i medvetandet. Hon har visat hur ADHD-symptom tar sig uttryck i olika problem med exekutiva funktioner beroende på barnets ålder. I senare studier har hon intresserat sig för relationer mellan exekutiva funktioner och genetik i ett utvecklingsperspektiv.
  • Albert Mihranyan får priset för sina betydande forskningsframgångar sedan han riktat in sig mot nanoteknologi och funktionella material. Han har publicerats i högt rankade tidskrifter och inbjudits att tala vid flera internationella konferenser. Dessutom är han huvuduppfinnare med ett flertal patentansökningar. Albert Mihranyans internationellt uppmärksammade rön har skett inom bland annat läkemedelsdistribution baserad på nanomaterial, diagnostik, sensorik och energilagring.

Martin H:son Holmdahl-stipendiet
Martin H:son Holmdahl-stipendiet år 2011 tillfaller professor Leena Huss vid Hugo Valentin-centrum. Leena Huss, professor i finsk-ugriska språk, särskilt finska, tilldelas stipendiet för sitt förtjänstfulla arbete för individens rätt till sitt modersmål. Hon har i en lång rad sammanhang arbetat för minoriteternas språkliga och kulturella rättigheter. Hon var under många år Sveriges representant i Europarådets expertkommitté för övervakning av ”European Charter for Regional or Minority Languages”. Dessa insatser har varit till gagn både för den enskilda individen och för samhället i stort.

Läs mer om:
Promotionshögtiden

Hedersdoktorerna

Bakgrunden till priser och utmärkelser

Anna Malmberg

Läs mer

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin