Nytt samarbete mellan Uppsala universitet och Lunds universitet i kampen mot covid-19

COVID Symptom Study är ett forskningsprojekt om covid-19 som initierades av Lunds universitet under våren 2020. Syftet med forskningen är att kontinuerligt kartlägga smittans utbredning i Sverige samt att undersöka riskfaktorer för en allvarlig sjukdomsbild. Nu har Lunds universitet och Uppsala universitet ingått ett samarbetsavtal för att tillsammans driva forskningsprojektet framåt.


– Vi har deltagit från start i arbetet med att planera studien och tyda resultat men i och med att vårt formella samarbetsavtal trädde i kraft den 20 juli ska vi fokusera på vissa specifika forskningsprojekt där vi också utför själva analyserna, säger Tove Fall, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, ansvarig för forskargruppen vid Uppsala universitet.

Syftet med studien är att i realtid kartlägga spridningen av SARS-CoV-2 i Sverige och att skapa vetenskapliga underlag gällande riskfaktorer för att utveckla en allvarlig sjukdomsbild. Mobilappen COVID Symptom Study lanserades i Sverige den 29 april och i dag samlas information in från över 186 000 frivilliga vuxna deltagare över hela Sverige.

– Symtomregistrering via app är ett kostnadseffektivt sätt att monitorera sjukdomsutvecklingen. Baserat på de symtom som användarna anger gör vi en beräkning på andel sjuka i olika postnummerområden i Sverige, säger Tove Fall.

Både internationellt och nationellt samarbete

Appen är utvecklad av ZOE Global Ltd i Storbritannien i samarbete med forskare på King’s College London och Guys och St Thomas sjukhus i London. ZOE sköter driften av appen och delar data med Lunds universitet. Förutom Storbritannien och Sverige har appen lanserats i USA, och sammanlagt använder mer än fyra miljoner människor appen i de tre länderna. Det gör att forskare också kommer att kunna jämföra data från de tre olika länderna i framtida analyser av spridningsmönster och riskfaktorer.

Det nationella samarbetsavtalet mellan universiteten i Uppsala och Lund handlar bland annat om att göra en jämförande analys mellan data från denna studie och andra kartläggningar av covid-19 på samhällsnivå, till exempel data från Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens offentliga statistik, väderdata från SMHI samt mobilitetsdata offentliggjord av Google och Telia. Även analyser av skillnader mellan kvinnor och män vid covid-19-infektion och analyser av riskfaktorer för och symtom på covid-19-infektion hos hälso- och sjukvårdspersonal är planerade.

– Data från appen COVID Symptom Study har redan gjort att vi kunnat följa trender i smitta över tid och plats i Sverige. Nu ser vi fram emot att tillsammans med Lunds universitet fortsätta driva forskningen framåt. Vi kommer arbeta intensivt med att skapa en så fullständig bild som möjligt av covid-19-epidemin i Sverige, säger Beatrice Kennedy, post doc i medicinsk epidemiologi vid Uppsala universitet och ST-läkare vid Akademiska sjukhuset.

Data till nytta både för aktuella och framtida analyser

Ett övergripande mål med studien är att förstå hur väl symtomregistreringen representerar en eventuellt efterföljande ökad belastning på sjukvården i Sverige och hur man kan identifiera nya geografiska kluster av smitta.

– Vi hoppas att resultaten kommer att bidra till ännu bättre användande av symtomdata i till exempel regionernas arbete med att dämpa nya stora utbrott. I forskningsprojektet kommer vi också lära oss mer om när symtomregistreringsdata fungerar bra och mindre bra, vilket kan komma att vara till stor hjälp i framtida covid-19-forskning, men också när vi i framtiden vill studera andra typer av sjukdomar, förklarar Tove Fall.

Datainsamlingen pågår nu och kommer att fortsätta så länge som covid-19 sprids i Sverige.

Johan Ahlenius

Att delta i COVID Symptom Study


  • Alla personer i Sverige som är 18 år eller äldre kan välja att gå med i studien och kan efter att ha gett informerat samtycke börja använda appen.
  • Appen finns att hämta gratis på Google Play och App Store.  
  • Första gången deltagare använder appen får de fylla i en kort hälsoenkät, där de svarar på frågor om till exempel ålder, kön, längd, vikt, bakomliggande sjukdomar såsom lungsjukdomar eller hjärtkärlsjukdom samt aktuell medicinering.
  • Deltagare uppmanas sedan med hjälp av (frivilliga) pushnotiser att dagligen rapportera hur de mår.
  • Sjukvårdspersonal kan också uppdatera information om exponering för smitta på arbetsplatsen.
  • Studiedeltagare rapporterar sina postnummer för att forskarna ska kunna avgöra deras ungefärliga geografiska position, men ingen Bluetooth- eller GPS-data samlas in, och deltagarnas rörelsemönster registreras inte.
  • Studien har etiskt godkännande från Etikprövningsmyndigheten.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin