Internationell satsning på hälsodata om migranter

Publikationen syftar till att hjälpa beslutsfattare att utveckla evidensgrundade åtgärder för att inte lämna någon utanför, säger Soorej Jose Puthoopparambil

Publikationen syftar till att hjälpa beslutsfattare att utveckla evidensgrundade åtgärder för att inte lämna någon utanför, säger Soorej Jose Puthoopparambil

I samarbete med Uppsala universitet har WHO/Europe publicerat ny teknisk vägledning som beskriver varför och hur medlemsstaterna kan samla hälsodata om flyktingar och migranter genom sina nationella hälsoinformationssystem (HIS). Den 27 januari presenteras satsningen vid ett WHO-seminarium.


Den ökad rörligheten i världen har lett till mer mångkulturella samhällen och förändrat hälsobehoven. WHO-programmet för migration och hälsa arbetar för att stödja medlemsstaternas insatser för att inkludera flyktingar och migranter i folkhälsomålen, enligt principen om att inte lämna någon utanför i målen för hållbar utveckling (SDG) och utvecklingen mot ”universell hälsotäckning”.

För att främja hälsa och kunna mäta framstegen mot dessa mål behöver man systematiskt samla in data om både hälso- och hälsorelaterade indikatorer för flyktingar och migranter.

– Tillförlitliga och goda kvalitetsdata är avgörande för att minska ojämlikheten i hälsa bland alla, inklusive flyktingar och migranter, och för att uppnå hållbarhetsmålen. Konsekventa uppgifter behövs för att säkerställa att de operativa och lagstiftande åtgärderna effektivt når dem som de är avsedda att hjälpa. Publikationen syftar till att hjälpa beslutsfattare att utveckla evidensgrundade åtgärder för att inte lämna någon utanför, säger Soorej Jose Puthoopparambil, lektor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Fylla i kunskapsluckor

Han är huvudförfattare till publikationen, som innehåller praktiska råd för att integrera hälso- och hälsorelaterade variabler i det nationella och/eller sub-nationella HIS.

– Det är ett viktigt steg i rätt riktning för att fylla i kunskapsluckorna kring flyktingars och migranters hälsa, säger Soorej Jose Puthoopparambil.

Ett förslag är att integrera en uppsättning nyckelvariabler i det nationella hälsoinformationssystemet (HIS). Det underlättar uppdelning av data efter migrationsstatus och ger insikter om flyktingars och migrants hälsostatus, som sedan kan översättas till effektiva folkhälsoprogram.

Riktar sig till beslutsfattare

Publikationen riktar sig framför allt till beslutsfattare, myndigheter och organisationer på lokal, nationell och regional nivå. Innehållet kommer också att användbart för vårdpersonal, hälsoplanerare och specialister inom hälsoinformation.

– Uppsala universitet är hedrad att stödja WHO/Europa i dess ansträngningar för att skydda och främja hälsan hos flyktingar och migranter, sade Eva Åkesson, tidigare rektor vid Uppsala universitet, när satsningen lanserades i december.

– Den tekniska vägledningen främjar integrering av migrationshälsodata i nationellt HIS, som utgör en värdefull mekanism och erbjuder information för att utveckla riktade hälsoinsatser för flyktingar och migranter. Det kommer att leda till bättre hälsa för hela befolkningen, inklusive andra utsatta grupper.

Annica Hulth

Teknisk vägledning för bättre hälsa


Publikationen har kommit till i nära samarbete mellan WHO/Europe och International Organization for Migration (IOM), Global Migration Data Analysis Center, FN: s flyktingkommissariat (UNHCR) och European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)). I samarbetet ingår även forskare vid Uppsala universitet och andra lärosäten. Målet är att utveckla evidensbaserade dokument som kan vägleda medlemsstaternas ansträngningar för att säkerställa rätten till hälsa för alla.

Den 27 januari presenteras satsningen vid ett WHO-webbinarium.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin