Uppsala universitet summerar coronapräglat år och blickar framåt

Coronapandemin har haft stor inverkan på verksamheten vid universitetet under 2020. Undervisningen har delvis fått bedrivas digitalt. Då har det passat bra att utnyttja campusområdenas utemiljöer.

Coronapandemin har haft stor inverkan på verksamheten vid universitetet under 2020. Undervisningen har delvis fått bedrivas digitalt. Då har det passat bra att utnyttja campusområdenas utemiljöer.

Uppsala universitets verksamhet har under 2020 genomgått stora förändringar till följd av pandemin, såsom rekordsnabb digitalisering, stor ökning av antalet studenter och utbredd omställning till forskning om Covid-19. Årsredovisningen, som fastställdes av konsistoriet idag, visar ett stabilt universitet som fortsatt utvecklas.


Med anledning av covid-19-pandemin genomfördes under våren en snabb omställning till digitala verktyg för undervisning. Även forskningen har genomgått en omställning med följden att ett stort antal projekt med covid-19 som forskningsområde kom igång på mycket kort tid.

– Detta är ett år då forskningens roll för att hantera samhällsutmaningar blivit mycket tydlig för alla. Med all den kreativitet som präglar vår miljö har universitetet lyckats fantastiskt väl att både hantera den snabba omställningen av utbildningen och samtidigt fortsätta utvecklas positivt, säger rektor Anders Hagfeldt.

Verksamheten växer

Verksamheten fortsätter att växa. Sett över en femårsperiod har omsättningen ökat med 788 mnkr till 7 398 mnkr 2020. Universitetet var under året särskilt framgångsrikt vad gäller beviljade EU-bidrag och noterar de högsta beloppen på mer än tio år. Satsningen på batteriforskning har fortsatt under året, bland annat genom kompetenscentrumet Batteries Sweden (BASE) och koordineringen av det långsiktiga europeiska forskningsinitiativet Battery2030+. Flera andra forskningssatsningar har också kommit i gång under året, exempelvis Womher, ett centrum för kvinnors psykiska hälsa samt Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Dessutom startade AI4Research, som ska vidareutveckla forskningen inom AI (artificiell intelligens) och maskininlärning.

– Starka discipliner ger Uppsala universitet mycket goda förutsättningar att skapa gränsöverskridande och utmaningsdriven forskning som dessa. Vi ska fortsätta stärka mångvetenskapliga miljöer vid universitetet, säger Anders Hagfeldt.

Drygt 50 000 studenter

Antalet registrerade studenter ökade med 14 procent jämfört med 2019 till drygt 50 000 (omräknat till helårsstudenter: 28 289). Fristående kurser ökade procentuellt mer än program och utbildning på avancerad nivå mer än grundnivå. Antalet avgiftsstudenter ökade något, trots covid-19-pandemin, medan antalet utbytesstudenter minskade med drygt 30 procent. Antalet campusstudenter på Gotland ökade till 1401, nära det uppsatta målet för år 2021 om 1500 studenter på campus.

Under 2020 godkände EU-kommissionen Uppsala universitets ansökan om att tillsammans med åtta andra universitet bilda Europauniversitetet Enlight i samverkan med nio andra europeiska universitet.

Önskemål om långsiktig och stabil finansiering

Konsistoriet fastställde även budgetunderlag till regeringen för 2022-2024. Här lyfter universitetet bland annat fram önskemålet att de tillfälliga utbildningsplatser som fördelats under 2020 permanentas. Det finns goda förutsättningar att långsiktigt öka antalet studenter. När det gäller forskningen betonar universitetet vikten av fortsatta satsningar på basanslag utan krav på medfinansiering och att det behövs långsiktighet i finansieringen av Campus Gotlands utveckling, liksom stabil basfinansiering av teknikmiljön Freialaboratoriet.

Anneli Waara

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin