Medicintekniskt centrum utvecklar e-hälsa och bildteknik i vården

Inom MedTech Science & Innovation utvecklar man bland annat nya tekniker för bildanalys och anpassar dem för kliniskt bruk.

Inom MedTech Science & Innovation utvecklar man bland annat nya tekniker för bildanalys och anpassar dem för kliniskt bruk.

MedTech Science & Innovation är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset med målsättningen att göra vägen från forskning till innovation och patientnytta mer effektiv. Nu är flera projekt igång som bland annat ska påskynda införandet av e-hälsa i vården och optimera användningen av medicinsk bildteknik inom titthålskirurgi.


Avsikten med centrumet är att skapa ett tätt samarbete mellan Akademiska sjukhuset och vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet, som komplement till det långvariga samarbetet med medicin och farmaci.

– Vården på Akademiska sjukhuset bygger mycket på avancerad medicinteknik som gör det möjligt att bedriva högspecialiserad vård. Man pratar ofta om nya läkemedel, och de är viktiga, men den stora skillnaden nu jämfört med ett antal år sedan är den enorma utvecklingen av avancerad medicinteknik, säger Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör på Akademiska sjukhuset.

E-hälsa i nära samarbete

En målsättning för MedTech Science & Innovation är att påskynda införandet av e-hälsa i vården och optimera användningen av medicinsk bildteknik inom titthålskirurgi.

Flera forskningsprojekt handlar om införande av e-hälsa och sker i nära samarbete med vårdgivare, patienter och leverantörer. Det övergripande målet är att ge kunskap för att kunna underlätta framtida implementeringar och vidareutveckling av befintliga lösningar.

– Ett av forskningsprojekten har fokus på implementering av e-hälsa i primärvården och sker i nära samarbete med Karolinska institutet och Tiohundra AB i Norrtälje, berättar Maria Hägglund, som leder en snabbt växande forskargrupp inom centrumet.

Nationella patientportaler

Forskargruppen leder också ett nordiskt samarbetsprojekt med inriktning på digitalisering och e-hälsotjänster för patienter och invånare i Sverige, Norge, Finland och Estland. Här ligger fokus på nationella patientportaler och patienters tillgång till sin journal. I ett annat projekt, som bedrivs i samarbete med Harvard, studerar man patienters tillgång till sin journal på nätet i Sverige och USA och metoder för att öka användningen.

Maria Hägglund, universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, leder en snabbt växande forskargrupp inom centrumet. Foto: Akademiska sjukhuset

– Kombinationen av nära lokala samarbeten och stora internationella projekt skapar en dynamisk arbetsmiljö som har potential att både bidra med konkret nytta för både patienter och vård, och att bli världsledande inom sitt område, framhåller Maria Hägglund.

Ny teknik för bildanalys

Även Orcun Göksel är anställd via MedTech Science & Innovation. Han leder en forskargrupp med inriktning på medicinsk avbildningsteknik och datorassisterad kirurgi (Computer-assisted applications).

– Vi arbetar med utveckling av nya tekniker för bildanalys, att anpassa dem för kliniskt bruk. I och med att allt fler operationer görs minimalinvasivt med titthålskirurgi förskjuts gränserna för diagnostiska och kirurgiska ingrepp. Fokus är att optimera planeringen av olika interventioner och användandet av bildinformation. Allt är för att förbättra resultaten och minska relaterade kostnader, säger Orcun Göksel.

Bred forskarskola

Håkan Engqvist, professor i tillämpad materialvetenskap vid Uppsala universitet, är föreståndare för MedTech Science & Innovation. Han berättar att man startat en forskarskola som kommer att ha sin första träff före sommaren.

– Vi har ungefär tio doktorander som följer forskarskolan i två år. De kommer från många olika delar av universitetet vilket visar på den väldiga bredd som finns inom medicinsk teknik vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, framhåller han.

Anna Malmberg

FAKTA: MedTech Science & Innovation, MTSI


 • Gemensam satsning av Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset som invigdes i juni 2017, med geografisk placering på Akademiska sjukhuset.
 • Centrumet samfinansieras av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet samt av Region Uppsala.
 • Har som målsättning att effektivisera vägen från forskning till innovation och patientnytta.
 • Fokuserar på fyra specifikt utvalda medicintekniska områden:
  -Strålterapi inom onkologi. Här finns redan Skandionkliniken med protonstrålning, men mycket finns att vinna på att kombinera befintlig teknik med nya innovationer inom bildanalys och simulering.
  -Medicinsk sensorteknik för avancerad diagnostik utan att behöva skära eller sticka en patient.
  -Datorstödd kirurgi, där ingrepp testas i dator först. Finns redan inom viss typ av kirurgi, men har stor utvecklingspotential.
  -Implementeringsforskning och e-hälsa. Målet är att ta reda på vad som fördröjer det praktiska införandet av teknik i vården.
 • Ambitionen är tillskapa fyra förenade anställningar mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset liknande de delade tjänster läkare och annan vårdpersonal brukar ha. Tanken är att 1-2 av dessa tjänster ska delas mellan Akademiska och vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin