Gustaf Adolfsmedaljörer 2023 utsedda vid Uppsala universitet

Pristagarna på rad med rektor i mitten.

Mats Edenius. Erika Dabhilkar, Anders Hagfeldt, Margareta Hammarlund-Udenaes och Helena Danielsson under medaljutdelningen. Foto: Mikael Wallerstedt

Fyra medarbetare och tidigare medarbetare vid Uppsala universitet tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen för betydelsefulla insatser.

Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen kan delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld

Mats Edenius blev professor i informationssystem vid den samhällsvetenskapliga fakulteten år 2009. Vid sammanslagningen av tre forskarutbildningsämnen inom ramen institutionen för informatik och media tillträdde han som institutionens första prefekt och rönte synnerligen stor uppskattning för sin förmåga att organisera och leda en så komplex verksamhet. Edenius valdes till dekanus för den samhällsvetenskapliga fakulteten 2017 och var dess oförtröttlige företrädare och försvarare under de tre år som därefter följde. Hans engagemang för de tretton institutionerna och instituten var mycket starkt. Lojaliteten med de samhällsvetenskapliga ämnenas strävan efter kvalitet och excellens i såväl utbildning som forskning var lika genuin som eftersträvansvärd.

År 1999 blev Margareta Hammarlund-Udenaes professor i farmakokinetik med farmakodynamik. Hon blev därmed den första kvinnliga professorn vid den farmaceutiska fakulteten och 2017 även den första kvinnliga dekanen. Bland de större förtroendeuppdragen inom fakulteten och Vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan noteras att Margareta Hammarlund-Udenaes varit ordförande i den farmaceutiska grundutbildningskommittén 1999–2003, vice ordförande i forskarutbildningskommittén samt även farmaceutiska fakultetens dekan åren 2017–2020. Som dekan arbetade hon intensivt med omstruktureringen av fakulteten 2019/20. Sammanfattningsvis har Margareta Hammarlund-Udenaes mer än 40-åriga karriär vid Uppsala universitet präglats av att kombinera nya metoder och influenser med lärdomar från olika nationella och internationella nätverk, i en kontinuerlig strävan att vidareutveckla verksamheten för att möta framtida behov.

Tidigare avdelningschef Erika Dabhilkar anställdes 2012 som chef för internationella kansliet vid universitetsförvaltningen. Hon har under de tio år som hon arbetat där på ett betydande sätt bidragit till att universitetets internationella arbete har utvecklats och vuxit i en riktning som har gagnat hela Uppsala universitet både vad gäller utbildning, generella forskningssamarbeten och samverkansfrågor.

Erika såg möjligheterna med det europeiska ramprogrammet och drev på ett kraftfullt sätt en vidareutveckling av universitetets engagemang inom det europeiska ramprogrammet för utbildning, Erasmus(+). Satsningen blev mycket lyckad och 2019 drev Uppsala universitet Sveriges största verksamhet inom programmet. Erika Dabhilkar har också varit en nyckelperson i arbetet med att hitta former för hur svenska universitet kan genomföra gemensamma strategiska internationella satsningar för att stärka samarbeten inom forskning och utbildning.

Anders Berndt

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin