Stort forskningsanslag i miljökommunikation

Porträtt av Eva Friman i sommargrönska.

Eva Friman är forskare vid Uppsala universitet och en av forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication två programchefer. Foto: Mikael Wallerstedt

Hur ska vi kommunicera för att kunna skapa ett mer hållbart samhälle? Det har forskningsprogrammet Mistra Environmental Communication undersökt i fyra år. I januari 2024 går projektet in i en ny fas och har nu beviljats 54 miljoner kronor under fyra år för att bygga vidare på det arbete som genomfördes i den första fasen under 2020–2023.

– Vi är verkligen glada! Mistras forskningsprogram om miljökommunikation är en unik möjlighet för oss att göra skillnad inom akademin och i samhället i stort och därigenom stödja Sveriges omställning till ett hållbart samhälle, säger Eva Friman som är forskare vid Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling och global hälsa (SWEDESD) vid Uppsala universitet

Hon och Sofie Joosse, docent i miljökommunikation vid institutionen för stad och land vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), är programchefer för forskningsprogrammet. Dess övergripande ambition är att integrera en bred och avancerad förståelse för miljökommunikation i forskning, policy och praktik i syfte att stärka Sveriges omställning till ett mer hållbart samhälle.

– Hållbarhet innebär en genomgripande omvandling av samhället och fordrar på så vis delaktighet, acceptans och dialog bland en mångfald av aktörer. Eftersom hållbar utveckling är en i hög grad komplex och omtvistad fråga är kommunikation om vad hållbarhet är och kan innebära, och hur det kan främjas, av central betydelse för omställningsarbetet. Vi ser att programmet kan bidra med väsentlig kunskap i detta avseende.” säger Sofie Joosse.

Dialoger initierade av stat och kommun

Ett av projekten i Mistra Environmental Communication har fokuserat på dialoger som initieras av stat och kommun. Syftet har varit att bättre förstå processerna men också att ta fram verktyg till processledare för att skapa mer inkluderande, legitima och demokratiska politiska insatser. Ett exempel på ett sådant verktyg är reflektionscykeln som hjälper processledaren att reflektera över sitt ledarskap och anpassa det till situationen. Dessa dialoger är viktiga för att skapa en hållbar samhällsförändring.

Sociala medier och hur miljöfrågor diskuteras på olika plattformar är ett annat område som undersökts. Forskarna har tittat på vad det är för typ av information om miljöfrågor som visas och vad som inte visas. En manual för att stötta museum i deras arbetet med att integrera klimat- och miljöfrågor i sina utställningar har också tagits fram.

– Den första fasen av Mistra miljökommunikation var mycket produktiv, både vetenskapligt och sett till de metoder för samskapande och samarbeten som etablerades. Vi vill nu bygga vidare på detta och fördjupa vår förståelse för den roll som miljökommunikation kan spela för hållbar utveckling i praktiken. Men vi är också övertygade om att forskningen måste vara lyhörd för föränderliga sociala och politiska förhållanden, säger Eva Friman.

De första fyra åren har fokuserat på att bredda den traditionella synen på miljökommunikation. I den ny programfasen kommer forskarna att tillsammans med samhällspartners undersöka hur vi kommunicerar om hållbar utveckling utifrån begreppen information, meningsskapande, kunskap, styrning och förändring.

Åsa Malmberg

Fakta om Mistra Environmental Communication

Mistra Environmental Communication är tvärvetenskapligt och samlar akademiker från ett antal universitet. Programmet leds av Sveriges lantbruksunivrsitet SLU och Uppsala universitet. Övriga deltagande universitet är Lunds universitet, Borås universitet, University of the Sunshine Coast (Australien), University of Texas i Austin (USA) och Loughborough University (Storbritannien). Forskningsprogrammet lägger stor vikt vid samarbete med samhällspartners som statliga myndigheter och kommuner, företag, civilsamhällesorganisationer och kulturinstitutioner i syfte att täcka in ett brett spektrum av kunskap, erfarenheter och perspektiv på strategier för omställning till hållbara samhällen.

Forskningsprogrammet löper mellan januari 2020 och december 2027.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin