EIT Health anslår innovationsmiljoner till diagnosverktyg

Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi

Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi

Med tre miljoner kronor från EIT Health har Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet, äntrat DeTecT2D – ett internationellt innovationsprojekt på väg att förse diabetesvården med ett effektivt och välbehövligt diagnosverktyg.


Typ 2-diabetes tillhör världens stora folksjukdomar. Enbart i Sverige finns 410 000 registrerade diabetiker, men det erkänt stora mörkertalet får experter att skatta den faktiska siffran till närmare 600 000. Fortfarande saknas ett snabbt diagnostiskt verktyg för tidig upptäckt av sjukdomen, men nu kan forskare vara på väg att kartlägga biomarkörer som signalerar utveckling av typ 2-diabetes. Arbetet bedrivs inom ramarna för DeTecT2D, ett EIT Health-finansierat projekt där centrala delar av studien utförs vid Uppsala universitet.
– Idag är vården hänvisad till tidsödande glukostoleranstester som kräver flera timmars arbete. Genom att spåra kroppsämnen som markerar ökad risk för typ 2-diabetes vill vi effektivisera diagnosprocessen, reducera åtgången av vårdens resurser och möjliggöra tidigare insatser för att bromsa sjukdomsförloppet, säger Peter Bergsten, professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

EIT Health är ett europeiskt konsortium som på EU:s uppdrag skapar förutsättningar för ett hälsosamt liv och aktivt åldrande. Med fokus på utbildning, innovationer och företagande initierar Uppsala universitet och ytterligare 130 partners gemensamma projekt som ska bidra till en hållbar hälso- och sjukvård. Utgångspunkten är internationell samverkan, och i DeTecT2D förenas forskare från Tyskland, Storbritannien och Sverige.
– Jag och min kollega Anders Forslund vid Akademiska Barnsjukhuset studerar barn och unga i syfte att hitta alternativa riskmarkörer för typ 2-diabetes. För drygt ett år sedan träffade jag diabetesforskare vid Tübingens universitet. De berättade om sin medverkan i EIT Health-projektet DeTecT2D, ett liknande arbete med fokus på vuxna. Jag kontaktade projektkoordinatorn Rui Wang-Sattler i München, vi möttes och våren 2017 var vi överens om formerna för hur DeTecT2D  även kunde inkludera ungdomar med typ 2-diabetes.

Med tre miljoner kronor i anslag från EIT Health började Peter Bergstens forskargrupp i samarbete med Ali Moazzami vid Sveriges lantbruksuniversitet analysera prover från 350 barn och ungdomar i syfte att kontrollera dem mot de iakttagelser DeTecT2D gjort i vuxna populationer. Under 2018 fortsätter arbetet med ytterligare 150 prover, och enligt Peter Bergsten har projektet definierat ett antal tänkbara biomarkörer för vidare tester.
– Vårt mål är att skapa en prototyp för ett effektivt och tillförlitligt diagnosverktyg för vuxna och förhoppningsvis även ungdomar i riskzonen att utveckla typ 2-diabetes. Det motsvarar ett behov i internationell vård och är därmed i linje med de krav EIT Health ställer för att finansiera ett innovationsprojekt.

Peter Bergstens medverkan i DeTecT2D sträcker sig till och med 31 december 2018. Han beskriver sina erfarenheter till dags dato som positiva, och ser just nu över möjligheterna att själv koordinera en framtida projektansökan till EIT Health.
– Jag har mottagit en förfrågan, och även om det kräver en större insats än att kliva in i ett pågående arbete är det en intressant tanke. För mig har EIT Health skapat nya förutsättningar till precis den form av samarbeten som ibland behövs för att ta vetenskapen framåt och omsätta den i applikationer. Att Uppsala universitet dessutom erbjuder professionellt administrativt stöd hela vägen från ansökan till budget och rapportering gör processen relativt enkel. Så är ämnet relevant och jag har kunskap att bidra med så är jag utan tvekan öppen för nya samarbeten inom ramarna för EIT Health, konstaterar Peter Bergsten.

Läs mer om EIT Health vid Uppsala universitet
Läs mer om DeTecT2D och Peter Bergstens forskning
Läs även "EIT Health erbjuder stora resurser och ett unikt nätverk"

KontaktEIT Health vid Uppsala universitet

Magnus Alsne

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin