Ansök om medel ur Uppsala universitets klimatpott 2021

21-9

Bildtext

Med syfte att stärka och förnya Uppsala universitets arbete med att minska sin klimatpåverkan har rektor avsatt 2 miljoner kronor till en klimatpott. Ansökningar från medarbetare, studenter och organisatoriska enheter inom universitetet välkomnas.


Projekt och initiativ som konkret kan bidra till att minska universitetets klimatpåverkan kan ansöka om bidrag om högst 250 000 kronor. Särskilt uppmuntras initiativ med stort fokus på nytänkande/kreativitet.

 • Projektmedel kan sökas av medarbetare, studenter och organisatoriska enheter inom Uppsala universitet. 
 • Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av projektets målsättning och genomförande, förväntade resultat, plan för uppföljning och spridning av resultat samt budget.
 • Ansökan ska vara undertecknad av prefekt/motsvarande vid sökandens institution/motsvarande.

Ansökningarna kommer att bedömas av en grupp bestående av miljöchefen, rektorsrådet för hållbar utveckling, en studentrepresentant samt representanter för de tre vetenskapsområdena.

Ansökningar tas emot under perioden 1 januari – 28 februari 2021.

Ansökan ska inlämnas elektroniskt till miljöchef Karolina Kjellberg, karolina.kjellberg@uadm.uu.se.

För fullständiga ansökningsinstruktioner och bedömningskriterier, vänligen se nedanstående faktaruta.

Johan Ahlenius

Anvisningar för ansökan ur Uppsala universitets klimatpott 2021


Ansökan ska innehålla:

 • Beskrivning av projektets målsättning
 • Beskrivning av projektets genomförande
 • Beskrivning av ev. planerad fortsatt verksamhet efter avslutat projekt
 • Plan för dokumentation, uppföljning och utvärdering samt resultatspridning
 • Budget inkl. fördelning på olika typer av kostnader
 • Signatur av ansvarig prefekt/motsvarande vid sökandes institution/motsvarande

Ansökan får ej överstiga 5000 tecken inkl. blanksteg.

Institution motsv. ska betala overhead för projektet, dvs. kostnader för Uppsala universitets administrativa funktioner och stödfunktioner.

Beviljade medel ska användas senast 30 juni 2022. Ej använda medel får inte överföras till senare år utan ska återbetalas.

Bedömningskriterier

 • Projektets potential att leda till minskad klimatpåverkan
 • Projektets nytänkande/kreativitet
 • Projektets potential att engagera såväl medarbetare som studenter
 • Projektets genomförbarhet

Ansökningarna bedöms av en arbetsgrupp bestående av miljöchefen, rektorsrådet för hållbar utveckling, en studentrepresentant samt en representant från respektive vetenskapsområde. Miljöchefen är ordförande i arbetsgruppen. Rektor fastställer på förslag av arbetsgruppen vilka ansökningar som ska beviljas.

Redovisning efter genomfört projekt

Efter projekttidens slut ska sökande inlämna en skriftlig redogörelse för projektets genomförande inkl. en redovisning av tilldelade medel. Ej genomfört och redovisat projekt kan medföra återbetalningsskyldighet av tilldelade medel. 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin