Nya Gustaf Adolfsmedaljörer utsedda vid Uppsala universitet

Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen delas ut till personer som gjort betydelsefulla insatser för Uppsala universitet.

Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen delas ut till personer som gjort betydelsefulla insatser för Uppsala universitet.

Fyra medarbetare vid Uppsala universitet tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen för betydelsefulla insatser.


Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen kan delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld:

Professor Marika Edoff belönas för att framgångsrikt ha kombinerat forskning och kommersialisering av forskningsresultat med uppskattat ledarskap och starkt engagemang i rekryterings- och lika villkorsfrågor inom universitetet. Hon har med synlighet i media och deltagande i evenemang riktade till skolor och allmänhet även bidragit till arbetet med samverkan och breddad rekrytering. Marika Edoff har tjänstgjort som stf vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap under två mandatperioder och sitter nu i styrelsen för Vetenskapsrådet. Under 2019 -2020 var hon projektledare för en universitetsövergripande utredning om karriärvägar inom akademin.

Professor Sten Rubertsson, överläkare i anestesiologi och intensivvård, tilldelas medaljen för sina insatser inom såväl utbildning som institutionsadministration. Han har innehaft uppdrag så som ställföreträdande prefekt, terminsansvarig för läkarprogrammet, studierektor för den kliniska forskarutbildningen och prodekan för forskarutbildningen vid vetenskapsområdet medicin och farmaci. Parallellt med arbetet på universitetet har Sten Rubertsson verkat som överläkare och bedrivit framgångsrik forskning om hjärtstopp. Genom sitt tydliga ledarskap kombinerat med stor empatisk förmåga och inre etiska kompass har han varit en god förebild för flera generationer blivande läkare och forskare.

Professor Kerstin Rydbeck belönas för framstående och långvarigt ledarskap som prefekt vid institutionen för ABM och som dekan för historisk-filosofiska fakulteten. Som dekan har hon verkat för att stärka den humanistiska forskningen och utbildningen vid universitetet. Därutöver bör särskilt nämnas hennes arbete med att stimulera ett ökat användande av meriteringstjänster som yngre disputerade lärare. Kerstin Rydbeck har dessutom haft ett stort antal sakkunnig-, lednings- och förtroendeuppdrag inom och utom universitetet och hon har varit djupt engagerad i biblioteks- och informationsvetenskapliga sammanhang både nationellt och internationellt.

Mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i silver:

Tidigare biträdande universitetsdirektören och avdelningschefen Kay Svensson belönas med Gustaf Adolfsmedaljen i silver. Han började sin anställning vid universitetet vid den teologiska institutionen 1984 och utvecklade där ett av universitetets första internationella utbildningsprogram, Network on Humanitarian Action. Kay Svensson var tidigt drivande i att utveckla universitetets internationaliseringsarbete. Han har också samordnat universitetets externa kontakter under många olika universitetsledningar, på lokal såväl som nationell och internationell nivå. Han har också innehaft flera olika positioner vid universitetet, till exempel byggnadsdirektör. Kay Svensson har alltid värnat universitetets traditioner och Uppsala som studentstad. Han har haft ett nära samarbete med nationernas inspektorer och skattmästare. I alla dessa roller har han verkat med stor diplomati, integritet, kunskap och entreprenörsanda. Alltid med universitetets bästa för ögonen.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin