Välkommen till en ny slags doktorspromotion

Vårens doktorspromotion blir inte riktigt som vanligt. Doktorerna kommer att delta i högtiden via webben.

Vårens doktorspromotion blir inte riktigt som vanligt. Doktorerna kommer att delta i högtiden via webben.

Snart är det äntligen dags för doktorspromotion vid Uppsala universitet igen efter uppehåll på grund av pandemin. Den blir kanske inte som den brukar men förhoppningsvis ändå en högtidlig ceremoni. Den 28 maj kommer nämligen totalt 119 jubeldoktorer och 43 doktorer efter avlagda prov att promoveras vid en digital ceremoni från Universitetshusets aula. Alla är välkomna att följa promotionen via webben.


Efter ett uppehåll i promotionshögtidligheterna så ordnar nu Uppsala universitet en annorlunda digital promotion. Vårens promotion kommer att genomföras på det sätt som är möjligt med de regler och restriktioner som råder under den fortfarande pågående pandemin. Promotionen den 28 maj kommer därför att sändas direkt på webben för att möjliggöra deltagande på avstånd och delas upp mellan fakulteterna och genomföras i tre ceremonier under samma dag, grupperade efter de tre vetenskapsområdena. Direktlänk till sändningen kommer att läggas upp på universitetets hemsida, www.uu.se

Begränsat antal på plats

Endast nödvändiga deltagare såsom promotor, funktionärer och ett reducerat antal musiker från Akademiska kapellet kommer att närvara i Universitetshuset aula. Totalt 162 jubeldoktorer och doktorer efter avlagda prov från samtliga nio fakulteter vid Uppsala universitet kommer istället att promoveras i sin frånvaro.

– Många av doktorerna har uttryckt att de vill bli promoverade och betonat hur viktigt de känner att detta är, berättar Per Ström, akademiintendent och ansvarig för högtidsceremonierna vid Uppsala universitet. Jag har haft kontakt med några jubeldoktorer som jag vet kommer att sitta bänkade vid sina datorer iklädda frack och i sällskap av sina närmaste. Sedan vill ju självklart några av de unga doktorerna vänta till nästa år när man förhoppningsvis kan fira under mer normala former men majoriteten verkar positiva till att bli firade såsom det nu går.

Promotionssändningen via webben kommer att bli en kombination mellan förinspelat material och realtid. Till exempel kommer musik och tal av jubeldoktorer att vara inspelat i förväg medan själva promotionsakten med kanonsalut kommer att sändas i realtid.

Upplevelse att minnas

Ulf Pettersson, professor i medicinsk genetik och förutvarande vicerektor inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci, är en av jubeldoktorerna som kommer att  promoveras digitalt den 28 maj.

– Jag känner stor tacksamhet mot Uppsala universitet och har verkligen sett fram emot den här dagen, säger Ulf Pettersson. Det är klart att det inte blir samma sak som om vi hade kunnat vara på plats. Men under dessa förutsättningar tycker jag att universitetet håller stilen genom att ändå ordna en värdig ceremoni. Det blir en upplevelse att minnas!

Kanonsaluten utanför Universitetshuset kommer att bli nästan som vanligt. Även nu kommer saluten att vara ett inslag till vart promotionstillfälle vid promotionsakterna i aulan, men denna gång i en något omkastad fakultetsordning.

Program fredagen den 28 maj 2021

  • 07.00  Kanonsalut från Slottsbacken 
  • 08.00  Klockringning med Storan i Uppsala domkyrka
  • 09.00 Medicinska och Farmaceutiska fakulteternas promotioner
  • 12.00 Teologiska, Juridiska, Filosofiska, Språkvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga fakulteternas samt Fakultetens för utbildningsvetenskaper promotioner
  • 15.00  Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens promotion

Vid var och en av promotionerna så kommer promotor att promovera 2020 års jubeldoktorer, 2021 års jubeldoktorer samt nya doktorer efter avlagda prov.

Har du frågor om doktorspromotionen? Kontakta doktorspromotion@uadm.uu.se

 

Anna Malmberg

Promotionslexikon


Doktor
Doktor efter avlagda prov är den officiella svenska termen för det latinska doctor iuvenis, pl doctores iuvenes som också ofta används.

Jubeldoktor
Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala universitet. De första jubeldoktorerna promoverades inom medicinska fakulteten år 1804.

Promotor
Promotor är den som promoverar; han/hon utses av vederbörande fakultet och skall vara professor samt själv doktor.

Promovendus/a
Promovendus/a kallas den som skall promoveras, pl promovendi; promotus/a benämns den som är promoverad.

Promotionsspråket
Promotionsspråket är antingen svenska eller latin, vilket promotor själv väljer.

Doktorshatten
Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är svart och veckad. Teologisk hatt har svart rosett. Vid de övriga fakulteterna har den guldspänne, innefattande fakultetens symbol. Hatten utdelas vid promotion inom de så kallade högre fakulteterna, det vill säga de teologiska, juridiska, medicinska och farmaceutiska.

Lagerkransen
Lagern var Apollos träd. Kransen utdelas av promotorerna inom de filosofiska fakulteterna. Seden att lagerkröna promovendi förekommer endast i Sverige och Finland. Förr plockades alla blad och kvistar till kransarna från Linnés 250 år gamla lagerträd i Botaniska trädgården. Traditionen fick tyvärr lov att brytas 1983 då de gamla träden inte längre orkade med att lämna blad till en ständigt växande skara doktorer. Än idag får dock hedersdoktorerna linnéblad i sina kransar. Läs mer om Linnés lagerträd

Diplomet
Diplomet, ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade, utdelas numera till samtliga promovendi. Det är alltid avfattat på latin, hoprullat och försett med sigill, inneslutet i en svarvad trädosa med ett band i vederbörande fakultets färger. Vid vårens promotion sänds det ut till doktorerna i förväg.

Ringen
Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen; de olika fakulteterna har skilda symboler, som pryder den. Doktorerna får själva avgöra om de vill skaffa ring eller ej.

Klockringningen
Klockringningen med den så kallade Storan i domkyrkotornet börjar kl. 8.00 och varar tio minuter de dagar då doktorspromotion äger rum.

Kanonsaluten
Saluten sker enligt följande:

  • Salut från Slottsbacken vid Uppsala slott 07.00  
  • Salut vid Klockporten, Universitetshuset: För promotor och jubeldoktor dubbelskott, för hedersdoktorer enkelskott. Sedan doktorer efter avlagda prov inom en fakultet promoverats, saluteras de sammanlagt med tre skott.

Länk:

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin