Ny EU-satsning ska ge bättre riskbedömning av kemikalier

Per Artursson, professor i läkemedelsformulering

Per Artursson, professor i läkemedelsformulering

Med RISK-HUNT3R kraftsamlar EU i avsikt att utveckla strategier och djurfria modeller för bättre riskbedömning av kemikalier. ”Det här är ett område vi brinner för”, säger Per Artursson, professor i läkemedelsformulering, som leder Uppsala universitets arbete i konsortiet.


Med lanseringen av kunskapskonsortiet RISK-HUNT3R tar EU nästa stora steg för att eliminera de skadliga kemikaliernas inverkan på miljö och befolkning. Tillsammans ska 37 universitet, företag och myndigheter i nio länder utveckla tillförlitliga och kostnadseffektiva strategier för att utan djurstudier beräkna kemikaliers potentiella negativa effekter.

– Att analysera och omstrukturera våra processer i syfte att hitta alternativ till djurstudier har alltid varit centralt i vår verksamhet och är ett område vi brinner för. Initiativtagarna bakom RISK-HUNT3R har utan tvekan förmått mobilisera Europas ledande aktörer såväl som en mycket kompetent ledning, och då vi erbjöds att tillföra vår kompetens inom läkemedelsforskning tvekade vi aldrig, säger Per Artursson, professor i läkemedelsformulering, som leder Farmaceutiska fakultetens arbete i konsortiet.

Konsortiets verksamhet kommer att koordineras av Bob van de Water, professor i drug safety sciences vid Universitetet i Leiden. Genom att integrera avancerade datasimulationer och in vitro-studier är hans ambition att utveckla ett ramverk för beräkning av kemikaliers negativa hälsoeffekter på människor, liksom hur relevanta data ska implementeras i denna matematiska miljö.

– EU:s gröna giv rymmer en kemikaliestrategi för en giftfri miljö, men att testa alla kända substanser för eventuell toxicitet skulle ta orimligt långt tid även med djurförsök. Dessutom har provdjur begränsad likhet med människor, till exempel upptäcks bara sju av tio bieffekter hos läkemedelskandidater. Alltså behöver vi säkrare och mer effektiva analysmetoder, och i arbetet att validera dessa har just läkemedelsforskningen en central roll, konstaterar Bob van de Water.

Per Arturssons forskarteam ingår i en gruppering inom RISK-HUNT3R som ska granska hur läkemedel och kemikalier med risk för toxisk effekt exponeras i och tar sig över den mänskliga tarmen in i kroppen. Arbetet kommer att utgå från ett urval av läkemedel och kemikalier där facit finns i form av human exponering. Baserat på de data de olika grupperingar tar fram ska toxikokinetiska modeller skapas som i sin tur kommer att integreras i de effektmodeller som ska utgöra grund för framtida riskbedömningar.

– Vi har gedigen erfarenhet av den här typen av forskning, och jag hoppas att de resultat vår grupp tillför ska vara till stort värde för konsortiets verksamhet. På ett mer övergripande plan är det en komplex utmaning vi står inför. Att helt eliminera såväl djurtester som giftiga kemikalier är en stegvis process som kan ta flera årtionden, men med den laguppställning RISK-HUNT3R mönstrar bedömer jag att vi har goda möjligheter att faktiskt ta oss hela vägen i mål, säger Per Artursson.

Magnus Alsne

FAKTA RISK-HUNT3R


  • Står för RISK assessment of chemicals integrating HUman centric Next generation Testing strategies promoting the 3Rs.
  • Lanserades 1 juni 2021 och pågår till och med 31 maj 2026.
  • Finansieras med 23 miljoner euro av Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation).

Mer information

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin