Nya hedersdoktorer vid medicinska och farmaceutiska fakulteten

21-9

Bildtext

Fakulteterna vid Uppsala universitet har nu beslutat vilka de vill utse till hedersdoktorer i år. Bland de nya hedersdoktorerna vid medicinska och farmaceutiska fakulteten finns forskare inom genetik och lungsjukdomar, men också en journalist och en särskild samordnare, utsedd av regeringen att hantera vaccinförsörjningen under pandemin.


Farmaceutiska fakulteten

Richard Bergström har under covid-19 pandemin varit Sveriges nationella vaccinsamordnare och är bosatt i Schweiz.  Han har varit en viktig och väldigt synlig person under pandemin och har i sin roll som vaccinsamordnare varit handlingskraftig och tydlig i sin kommunikation. Bergström har en apotekarutbildning från Uppsala universitet och en bred internationell erfarenhet från läkemedelssektorn, inom såväl myndigheter som stora läkemedelsföretag och lobbyorganisationer. Han har under sin karriär behållit en nära kontakt med Uppsala universitet, framför allt med farmaceutiska fakulteten och dess studentkår.

Siew Chai är associate professor och verksam vid Biomedicine Discovery Institute, Monash University i Australien. Hon gjorde tidigt i sin karriär banbrytande insatser genom identifikation av den makromolekylära måltavlan för den endogena kognitionsförstärkaren angiotensin IV. Den nyvunna kunskapen öppnar för möjligheter till en helt ny typ av läkemedel med tänkbar användning vid demenssjukdomar som Alzheimers. Förutom en omfattande vetenskaplig publicering har Chai även flera patent. Sedan tio år tillbaka finns omfattande samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet och Chais forskargrupp.

Medicinska fakulteten

Alexander Masters är författare och frilansjournalist bosatt i Storbritannien. Hans engagerande journalistiska arbete har varit avgörande för att få till stånd en unik klinisk prövning för svårt cancersjuka patienter vid Akademiska sjukhuset. Då ekonomiska medel saknades för att genomföra en klinisk utvärdering av en lovande cancerprodukt som tagits fram vid Uppsala universitet, initierade Masters också en mycket uppmärksammad crowdfunding-kampanj där cirka 14 miljoner kronor samlades in för detta ändamål. Etiken kring att sponsra kliniska studier via crowdfunding är en viktig och ny frågeställning som Masters lyft via föreläsningar och i vetenskaplig tidskrift.

Michel Georges är professor i genetik vid University of Liège i Belgien och är föreståndare för GIGA-R, ett excellenscenter för medicinsk och veterinärmedicinsk forskning.
Han har gjort en rad banbrytande insatser inom genetiken där han ofta använt domesticerade djur som modeller för att kartlägga hur en rad mutationer i nötkreatur, hund, får och gris påverkar viktiga fysiologiska egenskaper (till exempel muskelmassa och mjölksammansättning) och flera monogena sjukdomar främst hos nötkreatur. Georges har också bedrivit framgångsrik humangenetisk forskning som syftar till att klarlägga genetiska riskfaktorer för Crohn’s sjukdom, hjärt-kärlsjukdom, och cystisk fibros. Han har under många år bedrivit framgångsrika samarbeten med forskare vid Uppsala universitet.

Cecilia Svanes är professor vid Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Senter for internasjonal helse vid Bergens Universitet. Svanes forskningsområde rör astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) med ett särskilt intresse kring barndomsmiljöns betydelse för luftvägshälsa som vuxen. De senaste åren har hon utfört studier som jämför luftvägshälsa mellan olika generationer. Hennes studier talar för att det finns så kallade epigenetiska mekanismer som för över anlag för astma och allergi mellan generationerna och att dessa anlag kan påverkas av omgivningsfaktorer. Hennes forskning visar att det finns särskilda perioder då en person är särskilt sårbar för miljöpåverkan avseende luftvägshälsa och att denna påverkan sedan kan föras över till den drabbades barn. Svanes har i över 20 år samarbetat med forskare vid Uppsala universitet.

Linda Koffmar

Att utse hedersdoktorer


Hedersdoktor, doctor honoris causa, är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Det är alltid fakulteterna själva som utser hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt.
Promotionen av de nya hedersdoktorerna äger rum i Universitetshuset den 27 januari 2023.

Läs mer om titeln hedersdoktor och om tidigare utsedda hedersdoktorer vid universitetets fakulteter.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin