Akademiförvaltningen inleder omställning till hyggesfri skogsskötsel

Skog och en stig i mitten.

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar 53 500 ha skog, huvudsakligen i Västmanland och Uppland.

20 procent av Uppsala Akademiförvaltnings årliga föryngringsavverkning ska omedelbart ställas om till hyggesfri skogsskötsel. Det beslutade Styrelsen för stiftelser anknutna till Uppsala universitet i dag.

Målet är att på fem års sikt ska, utöver de 16 procent av skogsarealen som redan har undantagits, ytterligare cirka 9 000 ha, motsvarande cirka 20 procent av det kvarvarande produktiva innehavet, ställas om till hyggesfri skogsskötsel. Det innebär att totalt 32 procent av Akademiförvaltningens skogsinnehav på sikt ska undantas från trakthyggesbruk. Detta ligger helt i linje med COP15 och EU:s strategi för biologisk mångfald, där målet är att 30 procent av skogen ska vara skyddad 2030.

Härigenom intar Akademiförvaltningen en ledande plats i Sverige och sannolikt i Norden när det gäller omställning av skogsskötselmetod från trakthyggesbruk till hyggesfritt. De områden som undantas från trakthyggessbruk ska skötas med metoder som gynnar ekologisk mångfald och rekreationsvärden.

Kontinuerlig utvärdering

Omställningens konsekvenser för biologisk mångfald, ekonomi, koldioxidinlagring och sociala värden kommer att utvärderas kontinuerligt och i samarbete med andra skogsägare.

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar 53 500 ha skog, huvudsakligen i Västmanland och Uppland.

– Allt talar för att en övergång till hyggesfri skogsskötsel gynnar biodiversitet och rekreation, men vi kan konstatera att det behövs mer forskning om vilken effekt olika skogsbruksmetoder har. Tyvärr saknas det också viktiga beslut från politiskt håll om hur skogspolitiken ska utformas i framtiden, säger Anne Ramberg, ordförande för Uppsala universitets styrelse och för Styrelsen för stiftelser anknutna till Uppsala universitet.

– Vi är så klart måna om att fatta beslut på vetenskapliga grunder. En utvärdering av Akademiförvaltningens gradvisa omställning ska göras i nära samarbete med relevanta forskare. Vi hoppas också att det kan bedrivas ytterligare forskning på effekterna av den här övergången till hyggesfri skogsskötsel. Ambitionen är också att initiera ett bredare samarbete med andra skogsägare, säger Anne Ramberg.

Utredning om undantag för mer skogmark

Skogsbruket i det stadsnära skogsområdet Hågadalen-Nåsten har diskuterats särskilt i debatten.

– Uppsala Akademiförvaltning har redan innan dagens beslut fattades startat en utredning för att undanta ytterligare skogsmark i syfte att medverka till en omställning av skötselmetod i Hågadalen-Nåsten. Några planer på föryngringsavverkning i det området finns inte. Därutöver pågår samtal med kommunen ifråga om reservatet, säger Anne Ramberg.

Linda Koffmar

Uppsala Akademiförvaltning

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar donationer och stiftelser med koppling till Uppsala universitet. Det grundläggande uppdraget är att förvalta egendomar och finansiella tillgångar för att långsiktigt säkra och öka kapitalet i stiftelserna.

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar idag drygt 600 stiftelser med ett marknadsvärde på cirka 15,5 miljarder kronor. Den största stiftelsen som förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning är den Gustavianska stiftelsen. Den bottnar i en donation från Gustav II Adolf, som 1624 donerade över 300 gårdar och en rad fasta tillgångar.

Uppsala Akademiförvaltning är uppdelad i fyra förvaltningsdelar: jordbruk, skog, stadsfastigheter respektive finansförvaltning. Hela skogsinnehavet värderas till cirka 3,6 miljarder kronor.

Konsistoriet, Uppsala universitetsstyrelse, är också styrelse för stiftelser anknutna till Uppsala universitet som i sin tur utser en styrelse för det löpande arbetet inom Uppsala Akademiförvaltning.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevFÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin