Årets Gustaf Adolfsmedaljörer utsedda

2 mars 2018

Tre Gustaf Adolfsmedaljer i guld och fyra i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet.

Medaljen kan delas ut till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utredningsarbete och liknande av stor omfattning eller varaktighet.

Medaljen delas ut av konsistoriet efter beredning i konsistoriets förtroenderåd.

Gustaf Adolfsmedaljen i guld:

Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik, belönas för sin forskning inom området läkemedelsformulering och för omfattande ledningsinsatser, som prefekt vid institution för Farmaci, ställföreträdande vicerektor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci samt dekanus för den farmaceutiska fakulteten. Göran Alderborns ledarinsatser har präglats av kompetens, administrativ skicklighet och engagemang.

Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap, har förenat forskning om genusfrågor inom litteratur och kultur med omfattande ledningsuppdrag. Som dekanus vid historisk-filosofiska fakulteten drev hon fram skapandet av Engelska parken som ett gemensamt campus. Som vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap bidrog hon bland annat till samgåendet med Campus Gotland. Hon har även lett arbetet projektet med Humanistiska teatern. Margaretha Fahlgren har varit handlingskraftig i sina ledningsuppdrag och bidragit till universitetets utveckling.

Michael Thuné har som prefekt under många år utvecklat institutionen för informationsteknologi, med ett kollegialt ledarskap präglat av transparens i ställningstaganden och beslut samt tillgängliga och öppna informationskanaler som gör att medarbetare känner sig trygga och hörda. Michael Thuné har under många år engagerat sig i jämställdhetsarbete, som ledamot och ordförande i fakultetens jämställdhetskommitté och som rektorsråd. Med sitt orubbliga lugn samt vänliga och generösa attityd är han en förebild för många.

Gustaf Adolfsmedaljen i silver:

Marianne Andersson, akademiombudsman och senare chefsjurist vid Uppsala universitet Innovation, belönas för sina mångåriga insatser med att stödja universitetet och dess ledningar i juridiska frågor. Hon har även hanterat donationsärenden och som föreståndare för universitetets ridverksamhet gjort betydande insatser.

Björn Gembert har som biträdande och tillförordnad kanslichef, som utbildningsledare under nästan två decennier och dessförinnan som lärare inom ämnet kvartärgeologi gjort stora insatser inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Björn har gedigna kunskaper inom utbildningsområdet, ett professionellt förhållningssätt och alltid universitetets bästa för ögonen. Därigenom har han skapat stor respekt för sin gärning och förtroende inom fakulteten och är en förebild inom universitetsförvaltningen.

Ingrid Henriksson, avdelningsdirektör, har arbetat vid universitetsförvaltningen i mer än 40 år. Hennes insatser har präglats av ansvarstagande, saklighet och djup kunskap. Vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter har hon fungerat som mentor för både medarbetare och akademiska ledare. Hon har därmed varit ett kompetensnav och en brygga i en verksamhet under ständig förändring. Vänlighet, kompetens och ämneskunskap har kännetecknat hennes gärning.

Läkaren och docenten Lars Jonsson har byggt upp universitetets funktion för kommersialisering, näringslivssamverkan och nyttiggörande. Han var UU Innovations första chef och har varit VD för Uppsala universitets holdingbolag, UUAB, alltsedan starten 1998. Efter under 20 år ha investerat i 93 nya bolag, står UUAB finansiellt starkt med drygt 70 miljoner i eget kapital. Holdingbolagens 50 portföljbolag tog under 2017 in över en miljard från andra investerare. Lars Jonsson har etablerat UUI och UUAB som vitala delar av Uppsalas väl fungerande innovationssystem, och därmed bidragit till att universitetets kunskapsbas kommer till nytta i samhället.

Läs mer om Gustaf Adolfmedaljerna

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01