Anna Jonsson Cornell: Juristutbildning medför ett samhällsansvar

FORSKARPROFILEN

13 januari 2020

Anna Jonsson Cornell leder Människorättskliniken vid Uppsala universitet

Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt, och juriststudenter vid Människorättskliniken

I en tid då illiberala krafter utmanar rättsstaten och allt fler saknar någon som bevakar deras individuella fri- och rättigheter skärps juridikens roll som bärare av demokratiska värderingar. Vid Människorättskliniken ger Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt, Uppsalas juriststudenter den kunskap de behöver i mötet med samhällets utmaningar.

– Idag ser vi hur rättsstaten utmanas i en rad länder. Det är ur ett demokratiskt perspektiv mycket illavarslande, inte minst i det forna Östeuropa där de senaste decenniernas framsteg riskerar att gå om intet. Det är därför nödvändigt att vi nu kritiskt granskar vilka krafter som driver förloppet, säger Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.

Vid stunden för vårt möte har brittiska BBC just rapporterat om oro över att Polen kan tvingas lämna Europeiska Unionen till följd av en föreslagen reform av landets rättsväsende. Bakom förslaget står det nationalkonservativa partiet Lag and rättvisa, som bland annat vill kunna avsätta domare som ifrågasätter regeringens beslut. Enligt Polens Högsta domstol riskerar detta att obstruera principen om att EU-lag går före nationell lagstiftning, och från Bryssel framförs kritik att Lag and rättvisa försökt politisera det polska rättsväsendet sedan partiet kom till makten år 2015.

– Jag är just nu engagerad i ett forskningsprojekt kring just rättsstat, juridik och politik. Vårt fokus ligger på dynamiken mellan internationell, regional och nationell nivå, och vi identifierar kopplingar mellan högerkrafternas frammarsch, illiberala påstötningar och skilda uppfattningar bland FN:s medlemsstater i synen på och betydelsen av nationell suveränitet, demokrati och rättsstatlighet, vilket är en utveckling i skarp kontrast mot åren som följde efter murens fall, konstaterar Anna Jonsson Cornell.

Skeendet är på intet sätt begränsat till det tidigare östblocket. I USA, traditionellt betraktat som en demokratins förkämpe, utspelar sig en politiskt polariserad föreställning runt riksrättsprocessen mot landets president Donald Trump. I ena ringhörnan står republikaner, i andra står demokrater. Från båda håll hörs anklagelser om att motståndarsidan undergräver konstitutionen och fråntar väljarna deras medborgerliga rättigheter. Åtalet splittrar både kongress och befolkning, och mer än i något tidigare riksrättsförfarande följer sympatierna partigränserna.

– Vi behöver inte korsa Atlanten för att hitta relevanta fall. Den brittiska högsta domstolens beslut att åter öppna det engelska parlamentet efter att regeringen stängt det under pågående Brexitöverläggning är ett bra exempel på juridikens betydelse för det demokratiska systemet. I domen accentuerar domstolen innebörden i den parlamentariska suveräniteten, vilket tydligt befäster juridikens avgörande betydelse. Samma skärpa uppfattar jag i EU-domstolens markeringar mot de stater där det pågår försök till politisk nedmontering av rättsstaten.

Anna Jonsson Cornell återvänder ofta till juridikens ansvar som bärare av demokratiska värderingar och konstitutionell rätt. Den lust för akademisk forskning som väcktes under doktorandåren i Uppsala har längs vägen kompletterats med en allt aktivare roll i skolningen av nästa generation jurister. Idag möter hon varje ny studentkull med en uppmaning att förstå sin betydelse för den framtida rättsstaten; att den kunskap utbildningen förser dem med också medför ett samhällsansvar.

– Som styrelseledamot i Civil Rights Defenders ser jag på nära håll behovet av att försvara varje människas civila och politiska rättigheter och 2016 initierade jag Människorättskliniken vid Uppsala universitet. Lätt förenklat är det en svensk version av en amerikansk Legal Clinic, där juriststudenter bistår organisationer som ger rättsligt skydd åt utsatta grupper i samhället. Vi har oerhört duktiga och motiverade studenter, och här får de viktig praktisk erfarenhet av riktiga fall samtidigt som de utför en för samhället mycket relevant insats, säger Anna Jonsson Cornell.

Människorättskliniken fokuserar på såväl systematiska som enskilda rättsbrister. Vid flera tillfällen har studenternas arbete haft avgörande betydelse. En av deras mer uppmärksammade insatser ägde rum i kölvattnet av polisens olagliga registrering av romer. Justitiekanslerns beslut att tilldela de berörda ett lägre skadestånd överklagades, och med juriststudenternas stöd i den rättsliga analysen och argumentationen räknades kompensationen upp för samtliga som utsatts för registreringen.

– Vi har ett stort och viktigt utbildningsuppdrag. Med Människorättskliniken som idag hunnit integreras till en valbar del av en fördjupningskurs erbjuder vi i än större utsträckning den kunskap studenterna behöver för att bidra till en väl fungerande demokrati och upprätthållandet av rättsstaten.

Anna Jonsson Cornell & Människorättskliniken

 • Yrke Professor i komparativ konstitutionell rätt vid Uppsala universitet.
 • Bor Alsike, två mil söder om Uppsala.
 • På sängbordet Ett jävla solsken, ett fascinerande porträtt av den enastående Ester Blenda Nordström.
 • Jag uppskattar Människor som bjuder på humor, pålitlighet och intelligens.
 • En berömd person jag mött Benny Andersson, jag blev starstruck och fick tunghäfta, men han bjöd på desto mer klokheter.
 • Så snart jag får en ledig dag Reser jag med familjen till naturen i skärgården eller Skåne.
   
 • Människorättskliniken möjliggör för Juristprogrammets studenter att arbeta med konkreta ärenden och rättsutredningar.
 • Studenterna arbetar under ledning av forskare och lärare vid Juridiska institutionen.
 • Människorättskliniken bedrivs i samarbete med Civil Rights Defenders.
 • 2019 initierades även en Migrationsrättsklinik, ett pilotprojekt i samarbete med Asylrättscentrum.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22