Livsstil kan påverka bindvävssjukdom i handen

5 april 2002

Dupuytren´s kontraktur (DC) är en delvis ärftlig sjukdom som drabbar bindehinnan i handflatan och ger upphov till strängformade bildningar under huden. Stängarna gör att den drabbade får krokiga fingrar och problem att använda handen. Orsaken till sjukdomen är okänd.

Dupuytren´s kontraktur (DC) är omkring 6 gånger vanligare hos män än hos kvinnor och de flesta insjuknar i 60-årsåldern. Stephan Wilbrand studerade under sitt avhandlingsarbete patienter som opererats för DC under de senaste 30 åren vid Handkirurgiska kliniken på Akademiska Sjukhuset. Av undersökningen framgick att kvinnor insjuknade senare och att 1/3 av männen fick återfall, jämfört med 1/4 av kvinnorna. Det visade sig också att tidigt insjuknande, före 40 års ålder, är förenat med högre risk för återfall. Stephan Wilbrand har också studerat risken att patienter som opererats för DC utvecklar cancer. Undersökningen omfattade 15212 personer. Vid samkörning mellan Slutenvårdsregistret och Cancerregistret noterades att risken att utveckla cancer ökade med 24% om patienten opererats för DC. Detta gällde särskilt olika typer av cancersjukdom relaterad till rökning och alkoholkonsumtion I en ytterligare registerstudie gällande dödsorsaker hos 16517 personer opererade för DC noterades en liten generellt ökad dödlighet. Dödligheten var högst hos de som opererats för DC vid låg ålder. Risken var störst gällande ämnesomsättnings-, magtarm-, hjärtkärl-sjukdomar, sjukdomar i andningsorganen och olycksfall. Även här upplevs den sannolika orsaken vara relaterad till rökning och livsstil. I en laborativ undersökning studerade Stephan Wilbrand om tecken på bindvävsaktivering hos patienter med DC är relaterat till återfall av sjukdomen. Med hjälp av så kallad immunhistokemisk teknik undersökte han avlägsnad DC-vävnad från 93 patienter. Undersökningen gjordes, i genomsnitt, 4,5 år efter operationen. Hälften av patienterna i studien hade då fått återfall. Det visade sig att det inte finns någon koppling mellan bindvävsaktivering och återfall, som man tidigare trott. Opponent är professor Lars Dahlin, Hand kirurgiska kliniken vid Institutionen för medicin, kirurgi och ortopedi, Universitetsjukhuset MAS, Malmö. Disputatinen äger rum: fredagen den 19 april klockan 13.15 i Skoogsalen, ingång 79, Akademiska Sjukhuset. Vidare information: stephan.wilbrand@plastik.uu.se eller 018 - 611 54 04

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01