Nya Gustaf Adolf-medaljörer utsedda

1 oktober 2020

Äldre Gustaf Adolf-medaljen i guld

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen delas ut till personer som ”inlagt utomordentliga förtjänster om universitetet”.

Konsistoriet har beslutat dela ut den äldre Gustaf Adolf-medaljen i guld till professorerna Torsten Svensson och Stellan Sandler för deras betydelsefulla insatser för Uppsala universitet.

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen (Hedlingermedaljen) tilldelas ”person som genom betydande gåvor till Uppsala universitet eller genom sådan tjänstgöring vid universitetet, som varit förenad med särskilt ansvar och förtroende, eller eljest inlagt utomordentliga förtjänster om universitetet”.

Motiveringar:

Professor Torsten Svensson

Torsten Svensson
Torsten Svensson. Foto: David Naylor

Torsten Svensson, professor i statsvetenskap, tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen för sina mångåriga insatser som prefekt för statsvetenskapliga institutionen respektive vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Som vicerektor har han framgångsrikt initierat och stöttat framväxten av olika initiativ för gränsöverskridande forskning, såsom Circus och Digital Humaniora. Som ordförande i Kvalitetsrådet och engagerad ledamot i Rådet för infrastruktur och IT-nämnden har han vunnit respekt och varit till stor nytta för universitetet.

Torsten Svenssons ledarinsatser har präglats av ett omutligt försvar för grundläggande akademiska värden och friheter, kompetens och administrativ skicklighet liksom inte minst osviklig optimism och tilltro till dialogens möjligheter.

Professor Stellan Sandler

Stellan Sandler
Stellan Sandler. Foto: David Naylor

Stellan Sandler har arbetat för forskningens och utbildningens kvalitet och utveckling på institutions-, fakultets-, vetenskapsområdes- och universitetsnivå samt även på nationell nivå. Få, om någon, har haft så många olika ledande befattningar inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Han har bland annat varit studierektor för utbildning på forskarnivå 1994-2008, prodekanus för utbildning på forskarnivå 2008-2011, programkommittéordförande för läkarprogrammet 2004-2012, dekanus för medicinska fakulteten 2011-2014, samt vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci, 2014-2020.

Under hela denna tid har Stellan Sandler även bedrivit framgångsrik forskning inom diabetesområdet. Han har varit huvudhandledare för 13 doktorander och biträdande handledare för 14 doktorander. Stellan Sandler har med sitt lugna, inkluderande och samarbetsinriktade sätt utvecklat vetenskapsområdets verksamhet under en expansiv period och har alltid arbetat för studenternas, vetenskapsområdets och universitetets bästa.

 

Medaljerna delas ut i samband med ceremonin för ”Nit och Redlighet” den 15 oktober.

Om den äldre Gustaf Adolf-medaljen (Hedlingermedaljen)

Medaljörer beslutas av konsistoriet efter beredning i konsistoriets förtroenderåd.

Ur statuterna: Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlinger) kan av konsistoriet tilldelas person som genom betydande gåvor till Uppsala universitet eller genom sådan tjänstgöring vid universitetet, som varit förenad med särskilt ansvar och förtroende, eller eljest inlagt utomordentliga förtjänster om universitetet.

Kompletterande skrivning från 2006: Medaljen kan utdelas till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-02-02