Kraftsamling inom diabetesforskning

1 december 2020

Diabetes tillhör våra stora folksjukdomar och dess följder har stor inverkan på patienternas livskvalitet. Nu kraftsamlar Uppsala universitet inom diabetesforskning genom att inrätta ett mångvetenskapligt centrum med fokus på att förebygga och behandla diabetes – Uppsala diabetescentrum (UDC).

Diabetes ökar över hela världen och år 2040 beräknas antalet sjuka uppgå till 640 miljoner. I Sverige är över en halv miljon människor drabbade. Sjukdomen är också kostsam för samhället. I Sverige står diabetes för mer än tio procent av sjukvårdskostnaderna.

De flesta lider av typ 2-diabetes. Men bland svenska barn är typ 1-diabetes den vanligaste kroniska sjukdomen – en sjukdom som idag inte kan botas. Av ännu okänd anledning har förekomsten av typ 1-diabetes fördubblats de senaste trettio åren och fortsätter att öka med cirka fem procent per år. Efterfrågan på mer effektiva behandlingar är stor men hittills har forskningen, trots stora ansträngningar, inte identifierat tillfredsställande behandlingsmetoder.

Breddad kompetens

Det nya centret – Uppsala diabetescentrum (UDC) – kommer att samla kompetens från såväl medicin och farmaci som naturvetenskap och teknik som samhällsvetenskap och humaniora, för att med olika perspektiv anta utmaningen att förebygga och behandla diabetes.

Sedan tidigare finns stor kunskap inom diabetes inom medicin och farmaci. I det nya centret ska den nu kompletteras med ett bredare angreppssätt med kompetens inom bland annat AI-teknik, bildanalys och annan stödjande teknik men också kunskap inom exempelvis sjukvårdsekonomi, livsstilsfrågor, kommunikation och psykologi. Även Sveriges lantbruksuniversitet kommer att bidra med till exempel komparativ diabetesforskning.

– Vi vill bygga bryggor mellan olika kompetenser som kan ge oss nya perspektiv och kanske nya lösningar på våra frågor kring diabetes. Inom 10-20 år kommer vi förhoppningsvis ha tillgång till helt nya möjligheter och behandlingar än idag, säger Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi och en av dem som är initiativtagare till det nya centret.

Ger synergieffekter

Tidigare försök att utveckla nya behandlingsmetoder för diabetes har hämmats av en alltför snäv ansats.

– En ny bredare forskningsmiljö möjliggör direkt kunskapsöverföring från den laborativa basforskningen, via läkemedelsutveckling till den kliniska vården. Kompletteringen från andra vetenskapsområden och det tvärvetenskapliga angreppssättet kommer att ge synergieffekter, menar Per-Ola Carlsson. Därmed öppnas hittills oprövade möjligheter för utveckling av nya strategier och angreppssätt för effektivare behandlingar som kan hjälpa patienter att få ett drägligare liv.

Inom Uppsala diabetescentrum vill man också säkerställa framtidens diabetesforskning. Därför kommer man också starta en tvärvetenskaplig forskarskola för doktorander från samtliga vetenskapsområden inom Uppsala universitet.

UDC startar sin verksamhet i januari 2021 med placering vid institutionen för medicinsk cellbiologi. I styrelsen för UDC kommer det att finnas representanter för Uppsala universitets tre vetenskapsområden och Sveriges lantbruksuniversitet.

Fakta om diabetes

  • Typ 1-diabetes, där immunsystemet angriper och förstör våra insulinproducerande celler, har blivit dubbelt så vanlig under de senaste 30 åren. Sjukdomen är kopplad till miljöfaktorer, men då man inte säkert kunnat definiera vilka finns heller inga förebyggande åtgärder att ta till.
  • Typ 2-diabetes, är betydligt vanligare och här är huvudproblemet otillräcklig utsöndring av det blodsockersänkande hormonet insulin, något som är särskilt vanligt vid övervikt. Förloppet kan bromsas med tidig upptäckt och ändrad livsstil. Men idag saknas resurser att undersöka alla som befinner sig i riskzonen.

Läs mer:

Läs nyheter om diabetesforskning vid Uppsala universitet

Diabetes och hjärt-och kärlsjukdomar är två av våra största folksjukdomar. Men vilka är orsakerna bakom dessa sjukdomar och vilka behandlingar fungerar bäst? Lyssna på Forskarpoddens avsnitt 41 med Tove Fall och Johan Sundström.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22