Lyckad start för Urban Lab

5 maj 2021

Urban stadsmiljö

Urban Lab är ett forskningssamarbete mellan nationalekonomiska institutionen och Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

Forskningsprogrammet Urban Lab fortsätter att växa. Idag har Urban Lab 36 svenska och internationella forskare knutna till sig och Uppsala kommun har beslutat att fortsätta stödja forskningen ekonomiskt med nio miljoner kronor för åren 2021–23. Forskarnas regelbundna möten med kommunens tjänstemän har också haft positiv inverkan på forskningen.

Urban Lab är ett kvantitativt inriktat forskningsprogram som bildades i slutet av 2019 och drivs som ett samarbete mellan nationalekonomiska institutionen och Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Förutom Uppsala kommun, som är huvudfinansiär för satsningen, bidrar Uppsala universitet med tre miljoner kronor per år för åren 2020–22. Syftet är att skapa en aktiv och tvärvetenskaplig forskningsmiljö för kvantitativa studier av frågor kopplade till städer och urbaniseringsprocesser. Forskningen kombinerar metodologiska kompetenser från olika discipliner med tillgången till den stora mängd geokodade mikrodata som finns i IBF:s databas GeoSweden.

Matz Dahlberg
Matz Dahlberg, forskningsledare för Urban Lab.

– Jag är väldigt glad över att vi har fått till det här samarbetet, säger Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid IBF och forskningsledare för Urban Lab. Frågor som rör urbanisering och stadsutveckling blir allt viktigare och behovet av kunskap kring dessa frågor ökar, inte minst från politikernas håll.

Tvärvetenskapliga möten

Urban Lab organiserar sin verksamhet kring olika typer av möten. De forskare som medverkar i Urban Lab träffas regelbundet och diskuterar pågående forskningsprojekt, nya forskningsidéer och olika typer av datafrågor. De representerar olika discipliner som till exempel nationalekonomi, kulturgeografi, ekonomisk historia, statistik och statsvetenskap. I snitt deltar cirka 25 forskare vid dessa möten.

Urban Lab samarrangerar också regelbundet möten med Uppsala kommun, där forskarna ges möjlighet att presentera pågående och planerad forskning och diskutera dessa med kommunens tjänstemän, som i sin tur får möjlighet att presentera sina pågående och planerade projekt. Utöver detta anordnar Urban Lab seminarier med externa föredragshållare.

– Det finns flera mervärden med Urban Lab, menar Matz Dahlberg. Uppsala är en kraftigt växande kommun, där frågor kring stadsutveckling i högsta grad är aktuella. Den interaktion som finns mellan forskarna och kommunen leder till en kunskaps- och kompetensuppbyggnad som gynnar båda parter. Samarbetet utgör också grunden för att vissa projekt i kommunen ska kunna designas på ett sätt som gör framtida utvärdering av dem trovärdig. Förhoppningen är förstås att kommunen i slutändan ska få en ökad möjlighet att få bra underlag att fatta beslut på.

Breda frågeställningar

Den forskning som pågår, och planeras, inom Urban Lab rymmer breda frågor: Varför växer vissa städer medan andra krymper? Varför har vissa områden inom städer en positiv utveckling och andra en negativ? Hur påverkar urbanisering och grannskap olika utfall i termer av till exempel ekonomisk ojämlikhet, individers hälsa och barns framtid? Vilken roll spelar lokal politik för den lokala utvecklingen?

– Detta är frågor som ligger mig varmt om hjärtat och jag ser med spänning fram emot många intressanta diskussioner och analyser under de kommande åren, säger Matz Dahlberg.

Ulrika Wahlberg

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22