Så kan mobbning och fetma påverka flickors och pojkars psykiska hälsa

6 maj 2021

Mobbning bland barn

Depressiva symtom är vanligare hos tonårsflickor än hos jämnåriga pojkar. Dock tycks pojkars psykiska hälsa påverkas mer om de lider av fetma. Oavsett kön är mobbning en betydligt större riskfaktor än övervikt för att utveckla depressiva symtom. De här slutsatserna drar forskare vid Uppsala universitet som i en enkätstudie följt ungdomar i sex år.

– Syftet med vår studie var att undersöka kopplingen mellan kroppsmasseindex, det vill säga BMI, och depressiva symtom och titta närmare på om utsatthet för mobbning påverkar det här sambandet över tid. Vi ville också undersöka om det fanns några könsskillnader, säger Sofia Kanders, doktorand vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet.

I studien fick ungdomar födda i Västmanland svara på frågor om längd, vikt och depressiva symtom vid tre olika tillfällen (2012, 2015 och 2018). Medelåldern hos deltagarna var 14,4 år vid första svarstillfället och 19,9 år vid det sista.

Baserat på BMI delades ungdomarna in i tre grupper: normalvikt, övervikt och fetma. De grupperades också utefter i vilken utsträckning de hade depressiva symtom.

Depressiva symtom vanligare bland tjejer

Generellt var det vanligare att tjejer, oavsett vikt, uppgav att de hade depressiva symtom. 2012 svarade 17 procent av tjejerna och sex procent av killarna att de hade depressiva symtom. 2015 var andelen unga med sådana symtom högre: 32 procent för tjejerna och 13 procent för killarna. Motsvarande siffror för 2018 var 34 procent för tjejerna och 19 procent för killarna.

Högre BMI påverkade pojkarna mest

Ett högre BMI påverkade, vad forskarna kunde se, inte flickornas psykiska mående i någon större utsträckning. Men hos pojkarna sågs ett helt annat mönster.

– När vi analyserade tjejer och killar separat såg vi att killar som hade fetma 2012 statistiskt sett hade fem gånger högre odds jämfört med normalviktiga killar för att ha depressiva symtom 2015. Hos tjejerna fann vi inte det här sambandet, säger Sofia Kanders.

Studien har inte kunnat ge något svar på vad den här könsskillnaden beror på och forskarna menar att det behövs mer forskning på området.

Mobbning förknippat med förhöjd risk

Ungdomarna fick också svara på frågor om mobbning. Bland annat fick de uppge om de under det senaste året varit fysiskt utsatta för slag och sparkar, blivit retade eller exkluderade, utsatts för sms- eller nätmobbning eller mobbade av en vuxen i skolan.

I samtliga analyser var utsatthet för mobbning förknippat med en förhöjd risk för depressiva symtom. Det här sambandet sågs även sex år senare och framför allt hos pojkar med övervikt. Forskarna menar att resultaten pekar på att det tycks finnas en könsskillnad för hur BMI och mobbning samverkar till att utveckla framtida depressiva symtom.

– En viktig slutsats att ta med sig från vår studie är att mobbning kan påverka den psykiska ohälsan under lång tid framöver och att det därför är väldigt viktigt med förebyggande åtgärder mot mobbning i skolorna, säger Sofia Kanders.
 

Fakta om studien:

Studien är en delstudie av den mycket större SALVe-studien där ungdomar födda 1997 och 1999 och boende i Västmanland 2012 får svara på frågor om bland annat olika besvär, mående, sömn, datorvanor, spelande, skoltrivsel. Syftet är att följda dem under 20 år för att kunna se hur arv och miljö påverkar den psykiska och fysiska hälsan.

I den här delstudien svarade 1 729 ungdomar på forskarnas frågor vid första tillfället 2012 (962 flickor och 767 pojkar, 2015: 1 481 ungdomar och 2018: 1 111 ungdomar. Att antalet svar minskade över tid beror på att flera, något fler pojkar än flickor, hoppade av studien.

Ungdomarna grupperades utifrån BMI och förekomsten av depressiva symptom. Varje svar på frågorna om i vilken omfattning de varit utsatta för mobbning räknades om till 0-3 poäng. Forskarna jämförde sedan respektive grupps totalpoäng. De gick alltså inte ner på individnivå.

Publikation:

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Public Health. Referens: Sofia H. Kanders et al. (2021), Body mass index and bullying victimization as antecedents for depressive symptoms in a Swedish youth cohort, Journal of Public Health. DOI: 10.1007/s10389-020-01460-3

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22