Linnémedaljör och Rudbeckmedaljörer utsedda

7 juli 2021

Linnémadaljen och Rudbeckmedaljen

Linnémadaljen och Rudbeckmedaljen delas ut för framstående vetenskapliga insatser.

Rudbeckmedaljen tilldelas i år professorerna Håkan Andersson, Lars Lannfelt och Maria Strømme, medan Linnémedaljen tilldelas professor Lars Tranvik.

Linnémedaljen

Uppsala universitets Linnémedalj utdelades första gången på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Den förlänas i guld ” för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”.

Linnémedaljen har 2021 tilldelats Lars Tranvik, professor i limnologi vid institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet. Motiveringen lyder:

Professor Lars Tranvik belönas för sin forskning på nedbrytningsprocessen av organiskt material i vatten under avrinning från inland till hav. Denna centrala nedbrytningsprocess påverkas av den globala uppvärmningen och har konsekvenser både för naturliga ekosystem och för tillgången av dricksvatten.

Rudbeckmedaljen

Uppsala universitets Rudbeckmedalj utdelades för första gången 2003. Medaljen instiftades året innan med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död. Den utdelas ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Rudbeckmedaljen har 2021 tilldelats professorerna Håkan Andersson, Lars Lannfelt och Maria Strømme, samtliga vid Uppsala universitet. Så här lyder motiveringarna:

Håkan Andersson är professor i civilrätt, särskilt skadeståndsrätt vid juridiska institutionen. Hans forskargärning utmärker sig i modern nordisk civilrättsvetenskap. Med karakteristiska närläsningar får han nyanserna i den ersättningsrättsliga diskursen att framträda. Detta stora fält har han ägnat decennier av forskarmöda. Anderssons undersökningar bedrivs mot en solid teoretisk klangbotten präglad av omisskännlig stilsäkerhet, hantverksskicklighet och humor samt med stor omsorg om detaljerna. Anderssons omfattande produktion kröns av den monumentala monografitrilogin Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer (2013–2017).

Alzheimers sjukdom

Lars Lannfelt är seniorprofessor i geriatrik vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Han har genom sin forskning kring de bakomliggande molekylära orsakerna till Alzheimers sjukdom identifierat ett nytt angreppssätt för farmakologisk behandling av denna. Efter studier av genetiska varianter av sjukdomen i svenska släkter har Lannfelt identifierat att så kallade protofibriller av peptiden amyloid-beta spelar en central roll i sjukdomsutvecklingen. Med sin forskargrupp vid Uppsala universitet har han utvecklat en antikropp riktad mot dessa i syfte att utveckla en antikroppsbaserad immunterapi mot Alzheimers sjukdom. En fas III-studie genomförs nu med detta läkemedel, innan det förhoppningsvis kan komma att godkännas som den första verksamma terapin riktad mot den underliggande patogenesen vid Alzheimers sjukdom.

Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid institutionen för materialvetenskap, är en framstående forskare inom materialvetenskap med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material. Hennes forskning sträcker sig från grundläggande studier av kemiska, fysikaliska och strukturella egenskaper av material till design av material för tillämpningar inom områden som medicin och energiteknik. Hållbarhetsaspekten i materialval och tillverkning är framträdande i hennes forskning liksom aktiviteter för att föra forskningsresultat till användning. En betydande del av hennes forskning rör olika tillämpningar av cellulosabaserade material och nanopartiklar.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22