Universitetet fördömer system med skuggdoktorander

21 februari 2007

Uppsala universitet upprepar sitt avståndstagande från system med så kallade skuggdoktorander, detta med anledning av att universitetet idag får kritik av Högskoleverket.

Bakgrunden till kritiken är att en utländsk student framfört klagomål till HSV, eftersom han anser sig ha blivit lovat en doktorandplats som han sedan inte fick. Fakulteten har sedan dess vidtagit åtgärder för att minimera riskerna för liknande händelser, och HSV har därför inte funnit skäl att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.

Studenten i fråga kontaktade universitetet våren 2005 och blev av en professor erbjuden en ettårig plats som gästforskare, med möjlighet till en eventuell doktorandplats ifall han uppfyllde vissa krav under året. Bland annat skulle han publicera minst en vetenskaplig artikel. Senare kontaktade studenten teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och framförde klagomål över att han enbart blivit hänvisad till laboratoriearbete i stället för att, som han trodde, få gå en forskarutbildning. Fakultetsledningen kontaktade den berörda professorn, och efter önskemål från studenten hjälpte fakultetsledningen honom att hitta en ny forskargrupp.

Studenten har även ansökt om att ta ut en magisterexamen, men uppfyllde inte kraven för examen och saknade dessutom behörighet för att bli antagen till forskarutbildningen vid fakulteten. Även här har fakultetsledningen bistått studenten då det gällt att hitta lösningar, och han fullgör nu sitt examensarbete vid fakulteten.

Fakulteten har sedan flera år vidtagit en rad åtgärder för att förhindra förekomst av så kallade skuggdoktorander. I regelverket för antagningen av forskarstuderande ges bland annat tydlig information om vilka regler som gäller. Fakulteten har även infört vissa begränsningar i det poängsystem som berättigar till studiestöd för doktorander.

Universitetet anser, i ett utlåtande av rektor Anders Hallberg till HSV, att teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har handlat kraftfullt då den blev uppmärksammad på problemen, och att samtliga åtgärder har vidtagits för att lösa situationen. Universitetet har, sedan situationen kom till kännedom, stöttat studenten i hans situation. Universitetet konstaterar också att den berörda professorn har brutit mot universitetets och fakultetens regelverk, bland annat genom att kräva forskningsresultat i form av publikationer innan antagningen till en forskarutbildning. Universitetet har uppmärksammat professorn på detta och tar avstånd från hans handlande. Enligt uppgift från professorn överensstämmer hans rutiner nu med regelverket.

- Universitetet kommer att fortsätta verka för att minimera risken för liknande händelser i framtiden, säger Anders Hallberg.

Även HSV anser att Uppsala universitet har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att hjälpa studenten och för att förhindra uppkomsten av liknande situationer, och har därför inte funnit skäl att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22