Rektors kommentar med anledning av två personalärenden

13 februari 2007

Med anledning av den mediala uppmärksamheten kring två personalärenden vill jag lämna följande meddelande:

Vid den institution där de två professorerna är verksamma har jag initierat en arbetsmiljöutredning. Utredningen genomförs för att komma tillrätta med den oacceptabelt dåliga arbetsmiljön vid institutionen. Denna utredning är ännu inte slutförd. Det har dock redan framkommit att de två professorerna har begått upprepade tjänsteförseelser. Tjänsteförseelserna har ett direkt samband med den dåliga arbetsmiljön vid institutionen.

Jag tilldelade dem därför en chefserinran i torsdags (8.2). Denna chefserinran bestod av att de berörda professorerna uppmärksammades på att fortsatta tjänsteförseelser skulle leda till uppsägning. Anledningen till att tidigt framföra denna chefserinran var att jag ville medvetandegöra professorerna om allvaret i den uppkomna situationen.

Efter att ha erhållit denna erinran fann de båda professorerna det lämpligt att lämna sina anställningar. För att lösa saken på ett så tillfredsställande sätt som möjligt för parterna ansåg jag det lämpligt att universitetet utbetalar ett skäligt avgångsvederlag.

Jag vill inte närmare kommentera skälen bakom erinran eftersom saken är utagerad i och med att de sade upp sig själva. Jag sätter i detta läge den personliga integriteten före insynsintresset.

Anders Hallberg, rektor för Uppsala universitet

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22