Farliga genvarianter hos pojkar verkar skyddande hos flickor

7 februari 2007

I en serie arbeten har en forskargrupp vid Uppsala universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås visat att de genvarianter som hos pojkar innebär risk för antisocialt beteende, alkoholism, respektive depression, verkar skyddande hos flickor.

Forskarna har också kunnat visa på det omvända mönstret, det vill säga att bra genvarianter för flickor har en negativ inverkan hos pojkar.

Professor Lars Orelands forskargrupp i Uppsala har tillsammans med forskare vid Centrum för klinisk forskning i Västerås undersökt genvarianter av enzymen MAOA och 5-HTT hos 119 flickor och 81 pojkar. Forskarna har kunna visa att pojkar med en kort variant av genen för enzymet MAO och med dålig psykosocial uppväxtmiljö löpte en klart ökad risk för antisocialt beteende. När forskarna undersökte flickorna blev resultatet överraskande nog det omvända. För flickorna var det den långa varianten av MAOA-genen, som i kombination med sämre psykosocial miljö, innebar en ökad risk.

När forskarna studerade sambandet mellan enzymet och risken för alkoholrelaterade problembeteenden blev resultatet detsamma. En kort variant av genen för MAOA för pojkar och lång variant för flickor i kombination med dålig uppväxtmiljö innebar förhöjd risk.

Flickor känsliga för miljöpåverkan
Även beträffande risk för depressivitet uppvisade pojkar och flickor helt olika mönster. Medan flickor löpte större risk med en kort variant av 5-HTT genen i dålig psykosocial miljö verkade denna genvariant snarast skyddande hos pojkar. Pojkar var dessutom mindre beroende av miljön för att utveckla depressiva symptom.

– Dessa resultat tyder på avgörande skillnader i reaktionsmönster mellan könen på vissa nedärvda biologiska faktorer och visar tydligt på nödvändigheten av mer könsspecifik forskning, säger Lars Oreland.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22