Fiskstimmet är modellen i studier om demokrati

9 april 2014

-Fiskar rör sig i två eller tre dimensioner som ingår i människans begreppsuppfattning om upp och ner, vänster och höger. Men länder rör sig också genom ett flertal dimensioner, säger David Sumpter.

Hur utvecklar länder demokrati och ekonomiskt välstånd? Vilka faktorer ligger bakom fattigdom och segregation? Sociologer och analytiker söker traditionellt svaren i samhällsvetenskapliga och ekonomiska teorier. Men Uppsalamatematikern David Sumpter utgår i sin senaste forskning från fiskstims rörelser för att skapa matematiska modeller för antaganden om demokratiutveckling.

Att analysera människans sociala system utifrån gruppbeteenden hos djur har längre intresserat David Sumpter vid matematiska institutionen. Han har tidigare studerat och matematiskt formulerat hur individuella djur tar efter gruppers rörelsemönster. Men nyligen publicerade han och hans forskarkollegor en rapport där samhällsrörelser beskrivs och förutses med hjälp av differentialekvationer, baserat på studier av fiskstim.

– Fiskar rör sig i två eller tre dimensioner som ingår i människans begreppsuppfattning om upp och ner, vänster och höger, säger David Sumpter. Men länder rör sig också genom ett flertal dimensioner, fast dessa består av exempelvis ekonomisk tillväxt, demokrati, och barnadödlighet. De här rörelserna kan man beskriva med hjälp av samma matematiska metoder.

Materialet har han samlat in i forskningsprojekt vid Sidneyuniversitetet i Australien de senaste fem åren. Matematiska modeller har gjorts utifrån kollegors biologiexperiment med myror, gräshoppor och fiskar. Idén till den nuvarande studien kom för tre år sen. Inspirationskällan var professor Hans Roslings företag Gapminder och deras kreativa datasimuleringar av utvecklingstrender.

- Jag hade utvecklat metoder baserade på fiskstim, men någonstans där i bakgrunden fanns alltid en önskan om att modellera människor. Jag frågade mig om jag kunde använda den här typen av metoder för andra frågor som att studera till exempel utveckling och socialt beteende hos människor, säger David Sumpter.

Han fick kontakt med Peter Hedström på Framtidsinstitutet i Stockholm som ordnade ytterligare en samarbetspartner i World Value Survey. Projektet tog ordentlig fart med World Banks öppnande av sina databaser liksom finansieringsstöd från Vetenskapsrådet och Riksbanken. Nyligen presenterades David Sumpters och hans kollegors forskningsrön i den nätbaserade publikationen PLoS One. Samtidigt gjorde de en video med rörliga illustrationer av 74 länders demokratiska och ekonomiska tillväxt sedan 1981.

- De demokratiska kriterierna handlar inte bara om ifall landet exempelvis håller demokratiska val. Experterna som utvärderat demokrati och mänskliga rättigheter i de här länderna har tagit hänsyn till många aspekter och därefter gett länderna värden mellan 0 och 1. Sedan har vi använt de matematiska modeller som stämt bäst överens med utvecklingsmönstret, säger David Sumpter.

Främst handlar det om att använda de länder som utvecklat demokrati under de senaste 30 åren för att göra antaganden om framtiden för andra länder som befinner sig i samma position idag. Intresset bland politiker är stort, och flera samhällsvetenskapliga projekt står på tur.

– I ett projekt ska vi försöka få ihop data från Sveriges kommuner och landsting om kopplingen mellan psykisk sjukdom och elevers bakgrund. I ett annat med Framtidsinstitutet ska vi studera segregation i skolor och bostadsområden, hur den har ändrats över tid och vilka faktorer som ligger bakom.

Data från Statistiska Centralbyrån dröjer dock. En av orsakerna är begränsade personalresurser. En annan är den etiska komponenten som handlar om spridning av information och till vem, säger David Sumpter. Något han förutser är reaktioner på modellerna och frågor om hur resultaten ska tolkas.

– Det är inte bra om vi aviserar att det här ska hända om fem års tid och det inte händer. Men om det går att förutse, då tycker jag informationen är spännande och värdefull att ge. Lucaskritiken inom ekonomi menar dock att en modell som kan förutsäga framtiden kan användas för att förändra modellen. Därmed finns en risk att vi faktiskt ändrar samhället så att det vi förutsade inte kommer att hända.

– Men om vi lyckas förändra det till det bättre är det ingen som kommer att klaga på att vår modell var fel. Tänk om demokratin skulle öka i världen för att någon har tittat på modellen och faktiskt ändrat strategi för att sprida demokrati?

 

Se forskarlagets film Explaining things with flow

Läs artikeln på PLoS One

Läs mer om David Sumpters forskning

 

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22