SSF bidrar med nya medel för fler samverkansprojekt efter AIMday

25 februari 2015

Hälften av mötena vid AIMday Materials, som arrangerats årligen på Ångströmlaboratoriet i Uppsala sedan 2008, har resulterat i ansökningar om förstudiemedel.

AIMday är ett strategiskt verktyg för lärosäten att nyttiggöra forskning genom samverkan. UU Innovation har nu för andra året beviljats medel från SSF, Stiftelsen för strategisk forskning, för att finansiera samverkansprojekt mellan forskare och externa organisationer efter AIMday, med mesta möjliga nationella spridning. Därför kan UU Innovation även detta år erbjuda svenska lärosäten medel för samarbeten efter genomförande av AIMday.

AIMday är en effektiv mötesform där frågor från externa organisationer matchas med relevant forskning. Varje fråga diskuteras i mindre grupper, en timme per fråga. Kunskapsutbyte, kompetensutveckling och nya kontakter är centrala komponenter och förhoppningen är att AIMday också blir startpunkten för nya samarbeten. Steget från ett bra möte till att komma samman i gemensamma projekt kan vara relativt stort, trots att intresse finns från båda parter, och inte sällan är finansieringen ett hinder. Med förstudiemedel kan parterna få hjälp ”över tröskeln” och därmed mycket enklare komma igång med ett första samarbete. UU Innovation har tidigare haft möjlighet att vid Uppsala universitet finansiera ett mindre antal förstudier, vilket varit en stor framgång. Statistik från AIMday Materials, som arrangerats årligen sedan 2008, visar att ca hälften av de möten som sker resulterar i ansökningar om förstudiemedel. Efterfrågan har dock varit mycket större än de faktiska möjligheterna till finansiering.

- Bidraget från SSF är mycket välkommet och visar på att de tror på AIMday som en metod för att få till stånd verklig samverkan och utbyte mellan akademi och näringsliv. Vi kommer precis som i fjol att verka för mesta möjliga ämnesmässiga och geografiska spridning av medlen i Sverige, säger Lars-Eric Larsson vid UU Innovation.

Under 2014 deltog totalt 100 organisationer, från den privata, offentliga och ideella sektorn och flera hundra akademiska forskare fördelat på åtta olika AIMday med varierande teman. Fem av dessa arrangerades av Uppsala universitet, och koordinerades eller genomfördes i samarbete med UU Innovation. Övriga genomfördes vid KTH och University of Edinburgh i Skottland. Två nya teman introducerades vid Uppsala universitet under året: ICT och funktionshinder. Övriga temaområden var bioimaging, materials och cancer. Tack vare medlen från SSF kunde 14 förstudieprojekt mellan forskare och externa organisationer beviljas finansiering, varav tio som ett resultat av AIMday vid Uppsala universitet och övriga fyra från KTH.

Förstudierna finansieras med upp till 50 kkr (inkl OH på aktuellt lärosäte) och avses till exempel täcka kostnader för ytterligare möten (resor etc), initiala experiment, analyser eller vad som kan behövas för att initiera ett samverkansprojekt. Medlen betalas ut till den akademiska parten i projektet. SSF-medlen gäller svenska lärosätens genomförande av AIMday inom med/farm- och tek/nat-områdena.

Kontakta UU Innovation för mer information om möjligheten till förstudiemedel och till att genomföra AIMday vid ert lärosäte under 2015.

Kontaktperson: Lars-Eric Larsson, bitr enhetschef UU Innovation
E-post: lars-eric.larsson@uuinnovation.uu.se
Telefon: 018-471 7139

Om AIMday
AIMday, som utvecklats vid UU Innovation, har sedan starten 2008 fått en stark ställning bland flera svenska universitet som ett strategiskt verktyg för samverkan. Ett 30-tal mötesdagar enligt konceptet AIMday har arrangerats inom skilda områden som till exempel religion, välfärd, cancer, diabetes, energi och material. Under 2014 tog AIMday steget ut på den europeiska arenan då University of Edinburgh började använda konceptet. Under 2015 lanseras AIMday även utanför Europa i och med att Nelson Mandela Metropolitan University i Sydafrika anordnar sin första AIMday i mars på temat Advanced Manufacturing.

AIMday är ett registrerat varumärke som ägs av Uppsala universitet och universitetet erbjuder andra lärosäten att efter avtal genomföra en eller flera mötesdagar enligt konceptet AIMday. UU Innovation erbjuder stöd i form av bland annat utbildning, rådgivning och en rad egenutvecklade IT-verktyg för att underlätta arbetet med AIMday.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01